κτηματολόγιο

III Ετήσια Διάσκεψη του Διαμερικανικού Κτηματολογίου και Κτηματολογίου

Ουρουγουάη, μέσω του Εθνικού Διεύθυνσης Κτηματολογίου και τη Γενική Διεύθυνση Μητρώων, θα φιλοξενήσει το «Τρίτο Ετήσιο Συνέδριο της Inter-American Δίκτυο Κτηματολογίου και Κτηματολόγιο» που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Μοντεβιδέο, μεταξύ το 14 και το 17 του Νοεμβρίου του 2017 και το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Radisson.

Αμερικανικό δίκτυο του Κτηματολογίου και του Κτηματολογίου, που δημιουργήθηκε το 2015, του οποίου κύριος στόχος είναι να προωθήσει την ενίσχυση των θεσμών της Κτηματολόγιο και Κτηματολόγιο στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική ως ένα από τα εργαλεία της δημόσιας διοίκησης το τέλος της βελτίωσης της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της οικονομικής ανάπτυξης.

Διασύνδεση των πληροφοριών μεταξύ της Κτηματολόγιο και του μητρώου δίνει ακρίβεια και βεβαιότητα για την ακίνητη περιουσία σε φυσικές και νομικές πτυχές της και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, διευκολύνοντας συναλλαγές ακινήτων, ενοποίηση των νόμιμων δικαιωμάτων και την πρόληψη των συγκρούσεων.

Είναι επίσης ένας αποτελεσματικός μηχανισμός κατά της ανισότητας και παρέχει την υποδομή δεδομένων με γεωγραφική αναφορά στο έδαφος για μια καλύτερη προσέγγιση για τη δημιουργία ενημέρωσε τη δημόσια τάξη και την εκπλήρωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Το κτηματολόγιο παρέχει τη φυσική πραγματικότητα μιας ιδιοκτησίας.

Το Μητρώο επιτρέπει να γνωρίζει τη νομική πραγματικότητα μέσω της καταχώρησης των νομικών πράξεων που αναφέρονται σε ακίνητα που είναι πλήρως αναγνωρισμένα.

Ο ιδιοκτήτης ενός δικαιώματος ιδιοκτησίας εγγυάται το δικαίωμα που μεταδίδει και δίνει τη δυνατότητα εισόδου στην ιδιοκτησία στην αγορά ακινήτων και τη λήψη δίκαιης τιμής για τη μετάδοση. Οι πράξεις και οι συμβάσεις που γιορτάζονται σε σχέση με τα ακίνητα φορολογούνται, πράγμα που σημαίνει εισόδημα για το κράτος, εισόδημα το οποίο αργότερα θα μεταφερθεί στις διάφορες οικονομικές επιχειρήσεις της χώρας. Ξεκίνησε μια αλυσίδα επιχειρήσεων που τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε κρατικό επίπεδο ευνοούν την οικονομία της χώρας, την ανάπτυξή της και τις επενδύσεις όχι μόνο από διαφορετικές πράξεις της χώρας μας, αλλά και από ξένους επενδυτές.

Επιτρέπει επίσης, με τις προσπάθειες πολλών φορέων, να πραγματοποιηθεί η τακτοποίηση της γης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την προώθηση της σωματικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης στο αστικό περιβάλλον. Στόχος είναι η μείωση του προβλήματος, η εφαρμογή κυβερνητικών πολιτικών με στόχο τη μείωση της αστικής φτώχειας. προωθώντας τις αλλαγές στους κανονισμούς σχεδιασμού και νέων θεσμικών μηχανισμών στον τομέα της στέγασης και έτσι να προωθήσει την παροχή των οικοδομήσιμο οικόπεδο, με οικονομικά προσιτή στέγαση, την αλληλεπίδραση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας γειτονιές και ως εκ τούτου την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης.

Η ατζέντα εργασίας αποτελείται από μια ημέρα και μισό ανοιχτού συνεδρίου και μια ημέρα συνέλευσης των αρχών. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ανοίξει τέσσερα θέματα σχετικά με την πρόοδο του Κτηματολογίου και εγγραφή σε όλο τον κόσμο θα συζητηθεί και κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα επιδιώξει να προωθήσει την ενοποίηση του δικτύου μέσω του καθορισμού ενός σχεδίου δραστηριοτήτων για το καθώς και στην αναζήτηση της από κοινού αντιμετώπισης του περιφερειακού προβλήματος και τον καθορισμό μιας κοινής ατζέντας

• Συνέδριο: Η σημασία των κτηματολογίου και των μητρώων ακινήτων στην οικονομική και κοινωνική αειφόρο ανάπτυξη των χωρών στο σημερινό πλαίσιο της εδαφικής διοίκησης.
• Συνέλευση: Πολιτική βούληση για τη δημιουργία περιφερειακής ατζέντας που προωθεί την ενίσχυση των κτηματολογίων και των μητρώων.

ημερήσια διάταξη

Νοέμβριος 14
20:00 Καλωσόρισμα Κοκτέιλ στο σαλόνι, Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel (κατόπιν πρόσκλησης)
Νοέμβριος 15 - Ανοικτό Συνέδριο - Ballroom Ballroom, Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.
08: 30 - 09: 15 Εγγραφή των συμμετεχόντων.
09:15 Πράξη ανοίγματος Εθνική Διεύθυνση Κτηματολογίου, Γενική Διεύθυνση Μητρώων, OAS, Εθνικές Αρχές και Πολυμερείς Οργανισμούς.
10:00 Κεντρική.
10:45 Εσοχή
11:15 Συνεδρία 1. 1 Block: Οι πρόοδοι του Κτηματολογίου και των Μητρώων στην εποχή της ψηφιακής κυβέρνησης.
12:15 Συνεδρία 1. 2 Block: Οι πρόοδοι του Κτηματολογίου και του Μητρώου στην εποχή της ψηφιακής κυβέρνησης.
13:15 Μεσημεριανό (Με πρόσκληση).
14:30 Συνεδρία 2. Block 1: Η κτηματολογική ενημέρωση και η επίπτωσή της κατά την εγγραφή.
15:15 Συνεδρία 2. Block 2: Η κτηματολογική ενημέρωση και η επίπτωσή της κατά την εγγραφή.
16:00 Εσοχή
16:30 Συνεδρία 3: Πληροφορίες για το κτηματολόγιο και το μητρώο: κοινή πλατφόρμα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
18:00 Κλείσιμο ημέρας.
20:00 Τυπικό δείπνο (κατόπιν πρόσκλησης).
Νοέμβριος 16 - Ανοικτό Συνέδριο - Ballroom Ballroom, Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.
09:00 Συνεδρία 4. Block 1: Εισαγωγή στις επιπτώσεις του κτηματολογίου και των μητρώων στην υποδομή χωρικών δεδομένων.
09:45 Συνεδρία 4. Block 2: Εισαγωγή στις επιπτώσεις του κτηματολογίου και των μητρώων στην υποδομή χωρικών δεδομένων.
10:30 Εσοχή
11:00 Εξωπεριφερειακές εμπειρίες στα διάφορα συστήματα εδαφικής διοίκησης.
12:00 Συνεδρία 5: Συμπεράσματα.
12:45 Κλείσιμο από τους διοργανωτές.
13:00 Κλείσιμο - Γεύμα (Με πρόσκληση).
16 Νοέμβριος - Ετήσια συνέλευση δικτύου - Ballroom Ballroom, Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.
14:30 Τελετή Έναρξης Καλωσορίσματα και Εγκατάσταση της Συνέλευσης:

• OAS (Παρατηρήσεις για το άνοιγμα)
Mike Mora, Τεχνικός Γραμματέας, Διαμερικανικό Κτηματολόγιο και Δίκτυο Κτηματολογίου για την Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, OAS

• Προεδρία του ΔΙΚΤΥΟΥ
Lic. Carlos González, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης της Γης του Παναμά (ANATI)

• Υποδοχή (Καλώς ήρθατε)
Ec Sylvia Amado, Εθνικός Διευθυντής Κτηματολογίου της Ουρουγουάης, και Esc Adolfo Orellano, Γενικός Διευθυντής Μητρώων της Ουρουγουάης

• Τεχνική Γραμματεία (Εγκατάσταση της Συνέλευσης)
- Λεπτά ανάγνωση
- Ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης

15:30 Foto de Asamblea - Receso.
16:00 Διάλογος: RED μέλη.
18:00 Κλείσιμο
19:00 Δωρεάν δείπνο
17 Νοέμβριος - Συνεχίζει την ετήσια Συνέλευση Δικτύου - Ballroom Ballroom, το Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.
08:00 Διαχείριση δικτύου:

• Έκθεση Τεχνικής Γραμματείας 2016-2017
• Καθορισμός του Σχεδίου Εργασίας του Δικτύου 2017-2018
• Δέσμευση μέλους (τεχνική και οικονομική)
• Εκλογή αρχών
• Κεντρικά γραφεία του 2018
• Ψηφοφορία για γενικά θέματα (ομάδες εργασίας κ.λπ.)

11:00 Εσοχή
11:30 Παράδοση πιστοποιητικών σε αντιπροσώπους.
11:45 Λήξη λέξεων

• Τεχνική Γραμματεία
• Υποδοχή
• Πρόεδρος-εκλέγειν

12:00 κλείσιμο
12:30 Αναχώρηση για Punta del Este - Γεύμα και περιοδεία σε ένα τουριστικό μέρος.
20:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Μοντεβιδέο.
Πρόσκληση σε Workshop του Προγράμματος Υποδομής Χωρικών Δεδομένων της Προεδρίας της Δημοκρατίας (Δραστηριότητα για ξένους επισκέπτες)
14 Νοέμβριος - Εκτελεστικός Προεδρικός Πύργος - Plaza Independencia

9: 00 σε 13: 00 hs: Αμφιθέατρο - Καινοτόμες χρήσεις γεωγραφικών πληροφοριών - IDEUy.

14: 00 σε 17: 00 hs: Πολυλειτουργική αίθουσα - Γεωγραφικές πληροφορίες για δημόσιες πολιτικές - IDEUy.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επίσημο site εκδήλωσης.

Golgi Alvarez

Συγγραφέας, ερευνητής, ειδικός στα Μοντέλα Διαχείρισης Γης. Έχει συμμετάσχει στη σύλληψη και εφαρμογή μοντέλων όπως: Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Περιουσίας SINAP στην Ονδούρα, Μοντέλο Διαχείρισης Μικτών Δήμων στην Ονδούρα, Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διαχείρισης Κτηματολογίου - Μητρώου στη Νικαράγουα, Σύστημα Διαχείρισης της Επικράτειας SAT στην Κολομβία . Συντάκτης του ιστολογίου γνώσης Geofumadas από το 2007 και δημιουργός της Ακαδημίας AulaGEO που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 μαθήματα σε θέματα GIS - CAD - BIM - Digital Twins.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί