Εφαρμογή τεχνολογιών στο Κτηματολόγιο

Πρόσβαση στον εικονικό δίσκο του Geofumadas για λήψη του αρχείου PDF [paiddownloads id=”34″]


Συστηματοποίηση-Τριάδα

Πρόσβαση στον εικονικό δίσκο του Geofumadas για λήψη του αρχείου PDF [paiddownloads id=”34″]

 

αυτοματοποιημένο απόσπασμα από PDF

 

 

Συστηματοποίηση καλών πρακτικών

 

Εκτέλεση
στο δημοτικό

Η εμπειρία του Τρινιδάδ, Σάντα Μπάρμπαρα
A7

 

Συστηματοποίηση καλών πρακτικών

 

Εφαρμογή Τεχνολογίας στο Δημοτικό Κτηματολόγιο

Η εμπειρία του Τρινιδάδ, Σάντα Μπάρμπαρα

 

Copyright © 2010

Πρόγραμμα για την Ενίσχυση του Δημοτικού Καθεστώτος και Τοπικής Ανάπτυξης στην Ονδούρα

Col. Palmira, Calle Republica Colombia, Νο. 2315
PO Box 5242, Tegucigalpa, Ονδούρα. τηλ. (504) 2232-2344, 2232-2247
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. pfm@aecid.hn

Το έγγραφο προετοιμάστηκε από τους: Víctor Rápalo και Golgi Álvarez

Σκηνοθεσία και Έκδοση: M.Sc. Alma Maribel Suazo Madrid
Συντονιστής PFM, AECID-AMHON. Πρώτη Έκδοση: Δεκέμβριος 2010
Ψηφιακή αναπαραγωγή: 500 CD

Η μερική ή ολική αναπαραγωγή του επιτρέπεται για σκοπούς μελέτης, διάδοσης, εφαρμογής ή αναπαραγωγής, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή.

 

περιεχόμενο

Παρουσίαση | 5

Σχετικά με αυτό το έγγραφο | 7

 

Μέρος Ι
Η εμπειρία του κτηματολογίου
του δήμου του Τρινιδάδ | 9

Το πλαίσιο του δήμου του Τρινιδάδ | έντεκα

Οι περιορισμοί της χρήσης τεχνολογιών για το δήμο | δεκαπέντε

Θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υιοθέτηση τεχνολογιών | 17

Η εμπειρία του κτηματολογίου
στον δήμο του Τρινιδάδ | είκοσι ένα

Η εξελικτική διαδικασία | είκοσι ένα

Αποτελέσματα που ελήφθησαν | 27

Παράγοντες που επηρέασαν θετικά | 30

Διδάγματα | 33

 

Μέρος ΙΙ
Σημαντικές πτυχές
για τη βιωσιμότητα του κτηματολογίου | 35

 

Η Βιωσιμότητα του Κτηματολογίου | 37

Αειφορία σε τοπικό επίπεδο | 37

Αειφορία σε εθνικό επίπεδο | 39
Επιπτώσεις της βιωσιμότητας στο διεθνές περιβάλλον | 42

Ενέργειες για ενίσχυση
η βιωσιμότητα του κτηματολογίου | 46

 

Επιλογές για επιλογή τεχνολογιών | 49

Τεχνολογίες που εφαρμόζονται στο κτηματολόγιο | 49

Διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις λογισμικού | 51

Είναι το ελεύθερο λογισμικό μια εναλλακτική λύση; | 54

Παραδείγματα συνδυασμού τεχνολογιών | 55

 

Γλωσσάρι | 57

 

Ακρωνύμια | 61

 

 

παρουσίαση

 

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Δημοτικού Καθεστώτος και Τοπικής Ανάπτυξης στην Ονδούρα (PFM), που χρηματοδοτείται από τον Ισπανικό Οργανισμό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (AECID) και υπό τη θεσμική κάλυψη του Συνδέσμου Δήμων της Ονδούρας (AMHON), λειτουργεί από το 2006. διαδικασία ενίσχυσης των τοπικών ικανοτήτων σε 28 δήμους και πέντε ενώσεις δήμων στην Ονδούρα.

Μία από τις εντολές του συνίσταται στη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης από τη συστηματοποίηση των μέσων και διδαγμάτων από την πρακτική που αναπτύσσουν οι δήμοι και οι ενώσεις, η διάσωση των καλών εμπειριών που αναπτύσσονται στους τομείς της διοίκησης, της διαχείρισης της τοπικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης των κοινοτικών οργανώσεων.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την εκπαίδευση στη συστηματοποίηση 25 τεχνικών από τις τεχνικές μονάδες του CRA (Trinidad, San Luis, Concepción Norte, San Marcos, Petoa and Chinda), MAVAQUI (Nueva Frontera, Protección, Macuelizo και Azacualpa), COLOSUCA ( Ευχαριστώ εσείς, San Manuel Colohete, Belén, San Sebastián, San Marcos Caiquín), MAMUCA (Esparta, Arizona, San Francisco, El Porvenir and La Masica) και MANCORSARIC (Copán Ruinas, Santa Rita, San Jerónimo), καθώς και οι δήμοι της Comayagua, La Esperanza-Intibucá και Santa Rosa de Copán.

Αυτό το προϊόν προκύπτει στο πλαίσιο της εκμάθησης της εφαρμογής τεχνολογιών στο δημοτικό κτηματολόγιο. Στο πρώτο μέρος, συστηματοποιεί την εμπειρία του δήμου του Τρινιντάντ, όπου διάφορα ιδρύματα έχουν συμβάλει σταδιακά στην τεχνική εφαρμογή και χρήση τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της κτηματογράφησης. Οι ικανότητες ιδιοποίησης και συνέχειας σε αυτόν τον δήμο είναι σημαντικοί παράγοντες από τους οποίους εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα που μπορεί να είναι χρήσιμα σε άλλους δήμους της χώρας.

Στο δεύτερο μέρος του, το έγγραφο εξετάζει το εθνικό σενάριο όπου η εφαρμογή πρακτικών, νόμων και η εμπλοκή ιδρυμάτων που σχετίζονται με την εδαφική διαχείριση μπορεί να συμβάλει στην τεχνική και συνεπώς στην τεχνολογική βιωσιμότητα. Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένες βασικές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την απόκτηση τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν στο κτηματολόγιο.
Για το PFM, αυτό το έγγραφο αποτελεί ένα εργαλείο που επιδιώκει να προωθήσει επιτυχημένες πρακτικές σε δημοτικό επίπεδο. Αυτό και άλλα προϊόντα που παράγονται από τη συστηματοποίηση του προγράμματος αντιπροσωπεύουν διαδικασίες που πρέπει να διατηρηθούν για να δημιουργηθούν, να αναπαραχθούν και έτσι να συμβάλουν στη διαχείριση της γνώσης και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.

 

Alma Maribel Suazo
Συντονιστής Προγράμματος Ενίσχυσης Δημοτικού Καθεστώτος και Τοπικής Ανάπτυξης, AECID–AMHON

 

6 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δημοτικού Καθεστώτος, AECID-AMHON

 

Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Η χρήση τεχνολογιών στις διοικητικές διαδικασίες των δήμων δεν είναι πλέον νέο θέμα, ειδικά στη χρήση μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού. Από τη γενική εφαρμογή σύνταξης αναφορών ή αρχείων μέχρι εξειδικευμένα συστήματα εύρυθμης διαχείρισης φορολογικών και οικονομικών πληροφοριών, αποτελούν δείκτες εκσυγχρονισμού που επιδιώκουν μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάλυση πληροφοριών και καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους φορολογούμενους.

Στην περίπτωση του κτηματολογίου, η χρήση εξοπλισμού μέτρησης πεδίου και συστημάτων για τη διαχείριση των εδαφικών πληροφοριών έχει ικανοποιητικό επίπεδο αποδοχής, καθώς διευκολύνουν τη συλλογή πληροφοριών, την ανάλυση, τη σύνδεση με βάσεις δεδομένων και επίσης τη δημιουργία τελικών προϊόντων τόσο για φορολογούμενους και για άλλα δημοτικά τμήματα.

Ωστόσο, η διαδικασία προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες δεν ήταν πάντα επιτυχής στους δήμους. Σε πολλές περιπτώσεις, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, που προηγουμένως λειτουργούσαν χειροκίνητα και βιώσιμα, έχει δημιουργήσει συγκρούσεις και πισωγυρίσματα και δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπίσουμε ή να αποτρέψουμε τον κίνδυνο που σχετίζεται με την αλλαγή.

Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει δύο ενότητες, η πρώτη παρουσιάζει τη συστηματοποίηση της εμπειρίας του δήμου του Τρινιδάδ, στο διαμέρισμα της Santa Bárbara, μέσω της ανασυγκρότησης των διαφορετικών σταδίων που έχει αναπτύξει ο δήμος στην περιοχή κτηματογράφησης χάρη στη συμμετοχή του σε διαφορετικά τοπικά και εθνικά πρωτοβουλίες.

Η δεύτερη ενότητα αναλύει τη σχέση μεταξύ δήμων και κεντρικών επιπέδων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα. Επιπλέον, συνοψίζονται ορισμένες τάσεις που πρέπει να εξετάσουν οι δήμοι και τα κυβερνητικά όργανα για να διασφαλίσουν την ενοποίηση των προσπαθειών στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας.
με εδαφική προσέγγιση1.

 

1 Για την προετοιμασία αυτού του εγγράφου, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές: AMHON (2008), Ανάλυση της εξέλιξης και της τρέχουσας κατάστασης των Κοινοπολιτειών της Ονδούρας. • Νόμος για τους δήμους (Διάταγμα 85 – 1991) • Νόμος για τη διαχείριση της γης (Διάταγμα 180-2003) • Δίκαιο ιδιοκτησίας (Διάταγμα 180-2003) • Jürg Kufmann και Daniel Steudler, Κτηματολόγιο 2014: Ένα όραμα για ένα μελλοντικό κτηματολογικό σύστημα, στο www. .net/cadastre2014/translation/c2014-spanish.pdf
Η εμπειρία του Τρινιδάδ

• Το περιεχόμενο

• Η διαδικασία

• Τα αποτελέσματα

Βιωσιμότητα στο κτηματολόγιο

• Το τοπικό πλαίσιο

• Το εθνικό πλαίσιο

• Το διεθνές πλαίσιο

 

Πρακτικοί τρόποι υιοθέτησης τεχνολογιών

 

Παρά την επιταχυνόμενη διαδικασία που συνεπάγεται οι αλλαγές στην τεχνολογική πτυχή, το εργαλείο αυτό αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια του Προγράμματος Ενίσχυσης του Δημοτικού Καθεστώτος και του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης να προτείνει στοιχεία που οδηγούν στη δημιουργία πολιτικών, λήψη αποφάσεων και εφαρμογή πρακτικών που προάγουν την
βιωσιμότητα στο κτηματολόγιο, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δημοτικού Καθεστώτος, AECID-AMHON

 

 

 

Μέρος Ι
Η κτηματολογική εμπειρία του δήμου του Τρινιδάδ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφαρμογή τεχνολογιών στο δημοτικό κτηματολόγιο 9

Κεφάλαιο 1

 

 

Το πλαίσιο του δήμου ΤρινιδάδΕλ

 

 

 

Γενικό πλαίσιο

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ορισμένες συγκεκριμένες πτυχές του δήμου του Τρινιντάντ, οι οποίες διευκολύνουν τη συγκριτική σχέση και το πλαίσιο κάτω από το οποίο αναπτύχθηκε η διαδικασία συστηματοποίησης.

Ο δήμος του Τρινιδάδ βρίσκεται στο διαμέρισμα της Σάντα Μπάρμπαρα στα δυτικά της Δημοκρατίας της Ονδούρας, έχει εδαφική επέκταση 213.24 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η τοπογραφία του είναι ορεινή και το μέσο ύψος του είναι 200 ​​μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (mal ).

Το 2007 ο κατά προσέγγιση πληθυσμός της ανερχόταν σε 18,792 κατοίκους, κατανεμημένος σε 27 χωριά και 101 οικισμούς. (Μονάδα Ανθρώπινων Οικισμών, Υπουργείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης).

Σε αναπτυξιακές πτυχές, ο δήμος του Τρινιδάδ βρίσκεται στην κατηγορία Β (με ενδιάμεση πρόοδο). Είναι μέλος του Περιφερειακού Περιβαλλοντικού Συμβουλίου της Κοινοπολιτείας (CRA), μαζί με τους δήμους:
▶ San Marcos, San Luis and Petoa (Κατηγορία C)
▶ Chinda και Concepción del Norte (κατηγορία D)

 

 

Η προέλευση του δήμου του Τρινιδάδ χρονολογείται από τα τέλη του XNUMXου αιώνα, που σχηματίστηκε από Ισπανούς γείτονες που προέρχονταν κυρίως από την Chiquimula της Γουατεμάλας, οι οποίοι βάφτισαν το μέρος ως "El Vallecito de la Trinidad".

Το 1792 θα κάνετε αίτηση στην υπο-αντιπροσωπεία της Τσι ντά , για να γίνει Δήμος και στις 14 Μαΐου 1794 γίνεται η χάραξη των δρόμων της. Λαμβάνει τον τίτλο της Πόλης στις 18 Μαρτίου 1926.

(Λήψη από: Το ιστορικό του δημοτικού αρχείου)
Πίνακας 1 | Κατηγοριοποίηση δήμων
από την Ονδούρα. Γενική Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης. Υπουργείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης-SGJ (τώρα, Υπουργείο Εσωτερικών και Πληθυσμού).

 

Κατηγορία Αριθμός δήμων
Ποσοστό
(%)
A (Για προχωρημένους) 23 8
B (Ενδιάμεση τροφοδοσία) 32 11
C (Μικρή προκαταβολή) 107 36
D (Χωρίς προκαταβολή) 136 45
Σύνολο 298

 

Γεωγραφική θέση
του Δήμου του Τρινιδάδ

 

 

Ονδούρα Κεντρική Αμερική

 

 

 

Τμήμα Σάντα Μπάρμπαρα

CRA Commonwealth

Δήμος του Τρινιδάδ (οριοθέτηση που δημοσιεύτηκε από το INE)
τεχνικό πλαίσιο

Το τμήμα Κτηματογράφησης του δήμου του Τρινιδάδ ξεκίνησε τις λειτουργίες του στο
1978 με την υποστήριξη της Αυτόνομης Δημοτικής Τράπεζας (BANMA) και του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης (AID). Η προτεραιότητά του επικεντρώθηκε στη φορολογική πτυχή, εστιάστηκε στην είσπραξη φόρων για ακίνητα με ημιτεχνικές μεθόδους.

Στην Ονδούρα, το Εθνικό Κτηματολόγιο προώθησε το Έργο Τίτλων Γης (PTT) από τη δεκαετία του 90, με βάση το Επιδεικτικό Κτηματολόγιο της δεκαετίας του XNUMX, με μια προσέγγιση πολλαπλών χρήσεων (για πολλές χρήσεις). Αυτό το έργο έχει αγροτικές περιοχές ως προτεραιότητα και καλύπτει επτά τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Santa Bárbara. Αργότερα, στη δεκαετία του 'XNUMX, ο δήμος του Τρινιδάδ επιλέγεται ως πιλοτική εμπειρία στην εφαρμογή του αστικού-αγροτικού κτηματολογίου.

Ξεκινώντας από τις μεταρρυθμίσεις του Νόμου των Δήμων, στις αρχές της δεκαετίας του XNUMX, ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Δημοτικής Ανάπτυξης (FUNDEMUN) προωθούν τη διαδικασία ενίσχυσης των δημοτικών δυνατοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το θέμα της κτηματογράφησης, επαναλαμβάνοντας τις διαδικασίες που καθορίζονται το Εθνικό Κτηματολόγιο. Στη συνέχεια, διάφορα προγράμματα και έργα εκτελούνται στην περιοχή Santa Bárbara, μεταξύ των οποίων το PFM που επιδιώκει να εδραιώσει προηγούμενες προσπάθειες ενισχύοντας τις ικανότητες και συστηματοποιώντας τις εμπειρίες της κοινότητας CRA, ώστε οι επιτυχημένες εμπειρίες τους να μπορούν να αναπαραχθούν και σε άλλους δήμους.

 

τεχνολογικό πλαίσιο

Τα τελευταία τριάντα χρόνια χαρακτηρίστηκαν από μια αυξανόμενη ανάπτυξη τεχνολογιών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες κτηματογράφησης. Η επιρροή της εποχής των υπολογιστών και των επικοινωνιών έχουν φέρει την ανάπτυξη προγραμμάτων και εξοπλισμού που διευκολύνουν τη διαχείριση πληροφοριών. Αυτοί οι τύποι εργαλείων ονομάζονται συχνά τεχνολογίες, αν και αυτός ο όρος είναι ευρύτερος.

Τεχνολογίες: Η χρήση της τεχνολογίας είναι τόσο παλιά όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος. οι αρχαίοι πολιτισμοί είναι επιτυχημένα παραδείγματα χρήσης του για την κατασκευή μεγάλων έργων. Γενικά, η εφαρμογή της επιστήμης στην κατασκευή οργάνων είναι που διευκολύνουν τον άνθρωπο να εκτελεί εργασίες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Για το λόγο αυτό, η τεχνολογία είναι σχετική με τον χρόνο που τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, αλλά βασίζεται πάντα στην εφευρετικότητά του.
Τεχνολογίες πληροφοριών: αυτή η έννοια εξελίσσεται από τη δεκαετία του εβδομήντα με επιστημονική εφαρμογή. και γίνεται πιο συνηθισμένο από τη δεκαετία του ογδόντα, όταν ο υπολογιστής είναι οικονομικά προσιτός. Στο τοπικό περιβάλλον, από τη δεκαετία του ενενήντα, ενσωματώνεται στη δημοτική διαχείριση, αντικαθιστώντας τις χειρωνακτικές διαδικασίες για καλύτερη διαχείριση πληροφοριών.

Γεωματικές τεχνολογίες: με αυτό το όνομα είναι γνωστά τα προγράμματα που εφαρμόζονται στις επιστήμες της γης, μεταξύ των οποίων η γεωγραφία, η γεωδαισία, η χαρτογραφία και η τοπογραφία, μεταξύ άλλων.

Η Geomatics γεννήθηκε ως τέτοια το 1986 και η εξέλιξή της από τη δεκαετία του 'XNUMX διατηρεί έναν γρήγορο ρυθμό, όπως και άλλα προγράμματα υπολογιστών. Η εφαρμογή των γεωματικών τεχνολογιών στον κτηματολογικό χώρο έχει αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των πληροφοριών. Να μερικά παραδείγματα:
▶ Η σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD) έχει εφαρμοστεί στην κατασκευή χαρτών, διευκολύνοντας την τροποποίηση και την αντικατάσταση των χαρτών που έχουν σχεδιαστεί με το χέρι.
▶ Οι πληροφορίες των κτηματολογικών αγροτεμαχίων μπορούν να συσχετιστούν με τη σχέση με τα άτομα που τα κατέχουν και την κατάσταση φερεγγυότητάς τους στην πληρωμή φόρων, διευκολύνοντας την κατασκευή ενός χάρτη φορολογουμένων που δεν έχουν πληρώσει τους φόρους τους. Αυτό γίνεται με τη χρήση προγραμμάτων σχεδιασμένων για τη διαχείριση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS).
▶ Η μέτρηση που είχε γίνει προηγουμένως με μεζούρα και πυξίδα μπορεί να επιτευχθεί με συσκευές γνωστές ως συστήματα παγκόσμιων εντοπισμού θέσης (GPS), με πιο ακριβή αποτελέσματα και σε λιγότερο χρόνο.
▶ Οι αεροφωτογραφίες εισάγονται στον υπολογιστή, γνωστές πλέον ως εικόνες ράστερ, επιτρέποντας τη διεξαγωγή συγκρίσεων μεταξύ διαφορετικών ετών και διευκολύνοντας τις επιτόπιες έρευνες.
▶ Οι δορυφορικές εικόνες περιέχουν περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση αποψιλωμένων περιοχών μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων τηλεπισκόπησης.
▶ Τα δεδομένα κτηματογράφησης δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο, επιτρέποντας αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανταλλαγή μεταξύ διαφορετικών φορέων.
Αυτά τα παραδείγματα αντικατοπτρίζουν τις προόδους που είχε η τεχνολογία που εφαρμόζεται στο κτηματολόγιο, πρόοδοι που, όπως θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί από την εμπειρία του δήμου του Τρινιδάδ, έχουν κάνει την εφαρμογή τους περίπλοκη, καθώς συνεπάγεται την αγορά εξοπλισμού, προγραμμάτων, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης. Ο παρακάτω πίνακας αντικατοπτρίζει τη διαφορά στη χρήση των γεωματικών τεχνολογιών για την αντικατάσταση των διαδικασιών κτηματογράφησης.

Πίνακας 2 | Εξέλιξη χρήσης τεχνολογιών στο δημοτικό κτηματολόγιο

Δραστηριότητα Τι χρησιμοποιήθηκε πριν από 25 χρόνια Τι χρησιμοποιείται σήμερα

μέτρηση πεδίου

Μετροταινία, πυξίδα, αεροφωτογράφηση, θεοδόλιθος, στερεοσκόπιο.

GPS, συνολικός σταθμός, ψηφιακή εικόνα. Μεζούρα για στήριξη

Χαρτογράφηση Πίνακας σχεδίασης, κανόνες, τετράγωνα, κατασκευασμένα σε διαφορετικές κλίμακες.

Τα προγράμματα CAD αλληλεπιδρούν απευθείας με τον εξοπλισμό πεδίου, σε πραγματική κλίμακα

Δημοσίευση
των αποτελεσμάτων

Ενημέρωση δεδομένων

Χάρτες που σχεδιάστηκαν με το χέρι, για δημοσίευση μεταφέρθηκαν στον εκτυπωτή

Τροποποιήσεις στους τελικούς χάρτες, χειροκίνητα

Εκτυπώνονται χάρτες ή διανέμονται σε ψηφιακές μορφές

Χρήστες δικτύου, μέσω ελεγχόμενων αδειών

Συνεργασία Αντίγραφα χαρτών Δικτύωση και δημοσίευση στο Διαδίκτυο

 

Περιορισμοί χρήσης
τεχνολογιών για τον δήμο

 

Η υιοθέτηση μιας τεχνολογίας στο δημοτικό πλαίσιο, ειδικά με το εξειδικευμένο πεδίο εφαρμογής του κτηματολογικού χώρου, απαιτεί αποφάσεις που εξισορροπούν τους οικονομικούς περιορισμούς, τις τεχνικές επιπτώσεις και τη βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ακολουθούν ορισμένες σκέψεις που προέρχονται από την εμπειρία του Τρινιντάντ, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικούς δήμους.

 

οικονομικούς περιορισμούς

Στις αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικά σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης όπως οι δήμοι, η τεχνική αιτιολόγηση για την απόκτηση μιας νέας τεχνολογίας δεν επαρκεί λόγω της οικονομικής κατάστασης των δήμων όπου οι απαιτήσεις του πληθυσμού είναι υψηλότερες από τους πόρους για την κάλυψη τους. .

Για έναν διαχειριστή κτηματολογίου, μπορεί να είναι εύκολο να δικαιολογήσει πώς η υιοθέτηση μιας τεχνολογίας θα βελτιώσει την παραγωγικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Είναι όμως δύσκολο να διασφαλιστεί ότι θα παράγει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και ακόμη πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί ο αντίκτυπος της χρήσης αυτής της τεχνολογίας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Στο βαθμό που ένας δήμος έχει περιορισμένο εισόδημα για να καλύψει τις απαιτήσεις του πληθυσμού, η προτεραιότητα στην υιοθέτηση τεχνολογιών που δεν σημαίνουν απόδοση της επένδυσης περνά σε

Οι ζωγραφικοί χάρτες δεν δικαιολογούν μια επένδυση, εάν δεν χρησιμοποιούνται ως εργαλεία σχεδιασμού.
ένα δευτεροβάθμιο επίπεδο. Επομένως, αυτές οι δράσεις απαιτούν την υποστήριξη εξωτερικών προγραμμάτων που αναγνωρίζουν την προτεραιότητά τους, αν και αυτή η υποστήριξη δημιουργεί κάποια εξάρτηση, αν όχι καθυστέρηση, δεδομένης της μικρής προόδου στην αποκέντρωση.

Στην περίπτωση της Ονδούρας, οι δήμοι έχουν κατηγοριοποιηθεί σε επίπεδα Α, Β, Γ και Δ, με τους Α και Β να είναι αυτοί με τους πιο ανεπτυγμένους οικονομικούς πόλους και αυτούς που προσφέρουν στον πληθυσμό τις καλύτερες δυνατότητες πρόσβασης σε βασικούς υπηρεσίες (τουλάχιστον στα αστικά κέντρα). Οι δήμοι των κατηγοριών Γ και Δ είναι λιγότερο αποδοτικοί οικονομικά και έχουν περιορισμένες ευνοϊκές συνθήκες για τον πληθυσμό για οικονομική ανάπτυξη. Εδώ είναι το 71% των 298 δήμων. Ο δήμος του Τρινιντάντ ανήκει στην κατηγορία Γ.

 

Περιορισμοί λόγω της επιταχυνόμενης εξέλιξης του υπολογιστή

Ο γρήγορος ρυθμός της εξέλιξης των υπολογιστών αποτελεί εμπόδιο στην υιοθέτησή του. επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό· Η μετατροπή δεδομένων σε νέες μορφές και η ανάγκη για κατάρτιση βραχυπρόθεσμα σημαίνουν μια δαπάνη που είναι δύσκολο να υποστηριχθεί. Η παράνομη χρήση αδειών (πειρατεία) είναι ένα από τα αποτελέσματα αυτού του υψηλού κόστους ενημέρωσης, σε σημείο να αποτελεί κοινή πρακτική σε ατομικό επίπεδο και, σε μικρότερο βαθμό, σε επίπεδο εταιρειών ή κρατικών ιδρυμάτων. .

Για παράδειγμα, ένας εξοπλισμός μέτρησης της δεκαετίας του εβδομήντα, αν και με μεγαλύτερη ακρίβεια από τον σύγχρονο εξοπλισμό, είναι σχεδόν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί τώρα επειδή δεν προσαρμόζεται στα υπάρχοντα προγράμματα που εγγυώνται καλύτερη παραγωγικότητα. Ομοίως, ένας υπολογιστής πέντε ετών είναι ελάχιστα χρήσιμος σε ένα τμήμα που έχει ενημερώσει προγράμματα σε πρόσφατες εκδόσεις. ειδικά στον τομέα του κτηματολογίου όπου το είδος των διαδικασιών απαιτεί μεγαλύτερη χωρητικότητα σε εξοπλισμό και προγράμματα.

 

Θεσμικοί περιορισμοί

Πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, των οποίων οι δημοκρατίες είναι πρόσφατες ή έχουν περάσει κρίσεις διακυβέρνησης, αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την κεντρική και τοπική θεσμική τους δύναμη, η οποία

 

 

Οι διαδικασίες που δεν λειτουργούν σε έντυπη μορφή δύσκολα λειτουργούν με εφαρμογές υπολογιστή.
εμποδίζουν τις διαδικασίες και τη σταθερότητα του τεχνικού πόρου, επηρεάζοντας αρνητικά τη χρήση των τεχνολογιών (διαφθορά, μονομερείς αποφάσεις, εναλλαγή προσωπικού λόγω αλλαγής κυβερνήσεων).
Η θεσμική αδυναμία αντανακλάται και στη μικρή προσπάθεια τεκμηρίωσης, συστηματοποίησης, διοικητικών διαδικασιών, που είναι αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της τεχνολογίας.

 

Περιορισμοί στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού

Η εναλλαγή προσωπικού λόγω της πολιτικής πελατείας και η δυσκολία διατήρησης του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού που μεταναστεύει σε ιδιωτικές εταιρείες έχει υψηλό κόστος στη συνεχή εκπαίδευση νέου προσωπικού. ανάλογα με τα εργαλεία που θα επιλεγούν, θα επηρεαστεί η βιωσιμότητά τους. Τα προγράμματα και ο εξοπλισμός γνωστών εμπορικών σημάτων έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι εύκολο να βρεθεί εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τη λειτουργία τους. Ωστόσο, το κόστος είναι υψηλότερο. Ενώ τα λιγότερο γνωστά και φθηνότερα εργαλεία πληρούν σχεδόν τον ίδιο ρόλο, η καμπύλη μάθησης είναι μεγαλύτερη, πιο ακριβή και επομένως δύσκολο να διατηρηθεί.

Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα προγράμματα υψηλού κόστους, αλλά μαζικής διάδοσης, είναι πιο εύκολο να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα, εφόσον οι θεσμοί δεν ξεπερνούν τον κύκλο εργασιών του προσωπικού και τη μικρή συνήθεια συστηματοποίησης.

 

Θέματα που πρέπει να εξεταστούν
στην υιοθέτηση τεχνολογίας

 

Κατά την υιοθέτηση μιας τεχνολογίας σε έναν δήμο, είτε πρόκειται για πρόγραμμα, είτε για εξοπλισμό είτε για μια εξειδικευμένη σύμβαση, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ορισμένες πτυχές και η εμπειρία και η ειδικότητα που έχουν οι τοπικοί τεχνικοί και υπάλληλοι σχετικά με αυτές. Μερικές από αυτές τις πτυχές συνοψίζονται παρακάτω.

 

Ο δημοτικός εξοπλισμός

Τα διάφορα τμήματα του δήμου είναι εξαρτήματα που μαζί κάνουν τον δημοτικό μηχανισμό να λειτουργεί. Σε μικρούς δήμους, το προσωπικό της κτηματογράφησης εκτελεί πολλαπλές λειτουργίες, αλλά καθώς αυτές μεγαλώνουν, παρακολουθούνται από εξειδικευμένα τμήματα, διατηρώντας δεσμό με τη διαχείριση που ασκεί το κτηματολόγιο. Μεταξύ αυτών μπορούμε να αναφέρουμε γραφεία όπως:
▶ Έλεγχος και Πολεοδομία
▶ Περιβαλλοντική Μονάδα
▶ Δημόσιες Υπηρεσίες
▶ Φορολογικός Έλεγχος
▶ Κοινοτική Ανάπτυξη

Η δημοτική εταιρεία, για τους διαφορετικούς της ρόλους, απαιτεί τη συμβολή αυτών των τμημάτων. Στην ιδανική περίπτωση, οι αποκτηθείσες τεχνολογίες θα πρέπει να είναι σε αρμονία με το εύρος που ήδη έχετε ή που μπορεί να έχετε. κατά προτίμηση, που μπορεί να παρέχει μια υπηρεσία όχι μόνο σε ένα τμήμα.

 

άμεση εφαρμογή

Εάν μια τεχνική διαδικασία λειτουργεί ενόψει της υπάρχουσας ζήτησης χωρίς τη χρήση νέων τεχνολογιών, ενδεχομένως αυτές να μην
χρειάζονται. Αυτή η πτυχή είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη, ώστε η υιοθέτηση νέων εργαλείων να γίνεται στο βαθμό που θα έχουν άμεση χρησιμότητα και αντίκτυπο στην

Το τμήμα κτηματογράφησης δεν είναι ατομική οντότητα του δήμου.
βελτιστοποίηση του χρόνου ή παροχή καλύτερων υπηρεσιών.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις διάφορες λύσεις που μπορεί να απαιτηθούν ανάλογα με τη ζήτηση στο δήμο.

Πίνακας 3 | Ζήτηση τεχνολογίας στον χώρο του δημοτικού κτηματολογίου

 

Δραστηριότητα Χρήση σε δήμους με χαμηλότερη ζήτηση

Μέτρηση σε αστικές περιοχές Ψηφιακή εικόνα, ταινία, πυξίδα, GPS

Μέτρηση σε αγροτικές περιοχές GPS μικρότερης ακρίβειας, ψηφιακή εικόνα
Πρόγραμμα χαρτογράφησης για ψηφιοποίηση
(CAD)

Πρόγραμμα ανάλυσης αποτελεσμάτων (GIS)
Προαιρετικά, σύμφωνα με την απαίτηση του δήμου
Συνολικός σταθμός, GPS
υψηλή ακρίβεια

 

Πρόγραμμα δημοσίευσης στο Διαδίκτυο
Δημοσίευση αποτελεσμάτων Printer Plan Printer
(σχεδιογράφος)

Συνεργασία Δικτύωση με φορολογικά προγράμματα, έντυποι χάρτες
Δημοσίευση στο Διαδίκτυο
Το κόστος

Είναι δύσκολο να διασφαλιστεί η άμεση απόδοση της επένδυσης που έγινε για την αγορά τεχνολογιών. Η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με βάση την επάρκεια δεδομένων ή την ενοποίηση με άλλα υπάρχοντα εργαλεία, το κόστος εκπαίδευσης, την τεχνική υποστήριξη και την πιθανή ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, και όχι με βάση το κόστος της ίδιας της τεχνολογίας.

 

 

Στην πράξη, ένα φθηνό εργαλείο μπορεί να είναι μια καλή απόφαση εάν μπορείτε να επενδύσετε σε καλά εγχειρίδια, αρκεί αυτό το εργαλείο να είναι προσαρμόσιμο σε ένα επεκτάσιμο περιβάλλον.

 

Η εκπαίδευση

Κατά την απόκτηση ενός νέου προγράμματος, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα υπηρεσιών κατάρτισης, σε περίπτωση που κάποιο ανθρώπινο δυναμικό παραιτηθεί ή πρέπει να αντικατασταθεί. Θα πρέπει επίσης να διατεθούν κονδύλια για την ανάπτυξη εγχειριδίων διαδικασίας που διευκολύνουν την εισαγωγή, βοηθούν στην προσαρμογή νέων εργαλείων και επεκτείνουν τη βιωσιμότητα.

 

Η βιωσιμότητα

Σε όλη αυτή την ενότητα υπάρχουν πτυχές που αναφέρονται στη βιωσιμότητα. Αυτό μπορεί να συνοψιστεί ως η προϋπόθεση που έχει μια τεχνολογία όταν η υπηρεσία που θα παρέχει αντισταθμίζει το κόστος μιας νέας ενημέρωσης. Επίσης γιατί το ανθρώπινο δυναμικό που το χρησιμοποιεί έχει τυπικούς όρους συνέχειας στις δουλειές του ή τουλάχιστον υπάρχουν διαδικασίες, εγχειρίδια και οικονομικοί πόροι για την εκπαίδευση νέου προσωπικού.

 

Παράδειγμα βιωσιμότητας:

Ένα επώνυμο πρόγραμμα όπως το AutoCAD κοστίζει 4,000$ ενώ η τιμή του BitCAD είναι κοντά στα 30$, αλλά η χαμηλή του διάχυση το καθιστά μια απίθανη εναλλακτική.

Κεφάλαιο 2

 

Η εμπειρία του κτηματολογίου στον δήμο του Τρινιδάδ

 

 

η εξελικτική διαδικασία

 

Οι μεταβατικές φάσεις που πέρασε το κτηματολόγιο στον δήμο του Τρινιντάντ υπακούουν σε μια φυσική εξέλιξη, αποτέλεσμα προσωρινών έργων. Σε μια εικοσιπενταετία γνώρισε συνεχή και έως ένα σημείο βιώσιμη πρόοδο, αν αναλογιστεί κανείς ότι και πολλοί άλλοι δήμοι είχαν τις ίδιες συνθήκες με μικρότερα αποτελέσματα. Τα στάδια της διαδικασίας εκτίθενται σύμφωνα με την προσέγγιση προτεραιότητας των πιστώσεων στην οποία έχει καταλήξει ο Δήμος.

 

Στάδιο 1. Βασικό κτηματολόγιο με δημοσιονομική προσέγγιση

Η διαδικασία αυτή γινόταν πριν από το 1978 με εμπειρική πρωτοβουλία του δήμου με προσέγγιση βασισμένη στην είσπραξη των φόρων. Προσπάθησε να λύσει ένα πρωταρχικό πρόβλημα που συνίστατο στην έλλειψη ταυτοποίησης των φορολογουμένων.
Έτσι, επιδίωξε μόνο να λύσει το ερώτημα: Ποιος το έκανε
πληρωμή? Η ευθύνη του προς είσπραξη ποσού αφέθηκε στην καλή πίστη του φορολογούμενου με ένορκη δήλωση περιουσιακών στοιχείων. ωστόσο, ήταν ενδιαφέρον ότι το
Φορολογική διαχείριση:
Ποιον χρεώνω;
συνεισφέροντες σε εμπειρικούς χάρτες που αντανακλούσαν τη σχετική τους θέση. Ως αποτέλεσμα αυτού του σταδίου ξεκίνησε η διαχείριση του αφιερώματος.

Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα ήταν ο τοπογραφικός χάρτης του δικτύου πόσιμου νερού στην αστική περιοχή και τα ελεύθερα σκίτσα των αγροτικών φορολογουμένων.

Στη δεύτερη φάση αυτού του σταδίου, πραγματοποιήθηκε ημιτεχνική διαδικασία στον αστικό χώρο, πάντα με δημοσιονομική προσέγγιση αλλά με βασική γεωμετρία και προσδιορισμό του κτηματολογικού κώδικα. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε το 1978 με την υποστήριξη της Banco
Δημοτική Κυβέρνηση (BANMA) και κονδύλια από τη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών (USAID). Βασίστηκε στην τοπογραφική αποτύπωση του δικτύου πόσιμου νερού και στη χρήση μόνο μετροταινίας. Αν και μετρήθηκαν τα ακίνητα, δεν ελήφθη υπόψη η ακρίβειά τους κατά τη σχεδίασή τους, αφού μετρήθηκε μόνο το πλάτος των δρόμων και των λεωφόρων. Ως αποτέλεσμα, λήφθηκαν οι πρώτοι αστικοί χάρτες με μια ονοματολογία ζωνών που βασίζεται σε τεταρτημόρια γύρω από δύο κάθετους άξονες.

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης του Τρινιδάδ, εμπειρικό σχέδιο

 

Στάδιο 2. Συγκεντρωτική κτηματογράφηση με προσέγγιση πολλαπλών χρήσεων

Αυτό το στάδιο ξεκίνησε το 1990 με τον διαχωρισμό των τμημάτων Κτηματογράφησης και Φορολογικού Ελέγχου, αν και άρχισε να ισχύει τέσσερα χρόνια αργότερα, με το Έργο Τίτλων Γης (PTT), το οποίο διαχειρίζεται το Ινστιτούτο.
Nacional Agrario (INA) και εκτελείται από το Εθνικό Κτηματολόγιο, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης πολλαπλών χρήσεων· αν και η άμεση προτεραιότητά του ήταν φορολογική και νομική, μπαίνοντας σε διαχείριση της εκτίμησης.

Η διαδικασία αυτή έγινε από το Εθνικό Κτηματολόγιο, το οποίο στις αγροτικές περιοχές χρησιμοποιούσε τη μέθοδο της φωτοερμηνείας σε αεροφωτογραφίες με στερεοσκόπια τσέπης και αργότερα τη χύτευση σε ορθοφωτοχάρτες. Αν και ο δήμος συνόδευσε τη διαδικασία μέσω επιθεωρητών, το μεγαλύτερο μέρος των τεχνικών εργασιών οριοθέτησης και αποτίμησης έγινε από το προσωπικό του Εθνικού Κτηματολογίου.

Διαχείριση αξιολόγησης:
Πόσο σας χρεώνω;

Η έρευνα περιελάμβανε ολόκληρη την περιοχή
αγροτικές, μη συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων οικισμών

Χειροποίητος χάρτης του Τρινιντάντ
των χωριών, έγινε και η πολεοδομική έρευνα της έδρας του δήμου. Στο πλαίσιο του ελέγχου εδάφους, εντοπίστηκαν δύο σημεία γεωδαιτικού ελέγχου ενσωματωμένα στο εθνικό δίκτυο. Για την υποστήριξη της νομικής προσέγγισης, δημιουργήθηκαν διοικητικοί χάρτες ορίων που περιελάμβαναν την οριοθέτηση του δημοτικού όρου και τον ορισμό της νομικής φύσης της γης.
Για την υποστήριξη της δημοσιονομικής και οικονομικής προσέγγισης, πραγματοποιήθηκαν μελέτες αξιών, κατάλογοι τυπικών κτιρίων, ταξινόμηση αγροτικής γης και μόνιμων καλλιεργειών. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των διαδικασιών έδωσε απάντηση στο ερώτημα, πόσο χρεώνω; Αυτή η διαδικασία απαιτούσε υψηλή τεχνολογία, αλλά οι περισσότερες από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Ο βασικός εξοπλισμός παρασχέθηκε στον δήμο, αλλά η χρήση του περιορίστηκε στην τήρηση αντιγράφων χαρτών και καταλόγων φορολογουμένων.

Ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα αυτού του σταδίου ήταν η συστηματοποίηση των διαδικασιών μέσω τεχνικών εγχειριδίων με επίσημη ισχύ του Εθνικού Κτηματολογίου, τα οποία εφαρμόστηκαν σε διάφορα τμήματα της χώρας.

Ένας σημαντικός στόχος που έθεσε το Εθνικό Κτηματολόγιο ήταν η ενσωμάτωση της κτηματογράφησης στον εθνικό σχεδιασμό, με μια μεθοδολογία που περιλάμβανε τις απαραίτητες πληροφορίες με νομικές, φορολογικές, χρήσεις γης και οικονομικές προσεγγίσεις. αν και ο συγκεντρωτισμός των διαδικασιών και οι λίγες προϋποθέσεις για δημοτική ιδιοποίηση έκαναν τη συνέχεια και την επικαιροποίηση του πληροφοριακού συγκροτήματος.

 

Στάδιο 3. Κτηματολόγιο με επίκεντρο τον τεχνικό εκσυγχρονισμό

Αυτή η διαδικασία επιδίωξε να εδραιώσει τη φάση που εφαρμόστηκε προηγουμένως με έμφαση στη χρήση των τοπικών ανθρώπινων πόρων, στην οργάνωση των διοικητικών διαδικασιών και στη χρήση του υπάρχοντος δυναμικού πληροφοριών.

Η στήριξη σε αυτή τη φάση προωθήθηκε από το Ίδρυμα Δημοτικής Ανάπτυξης
(FUNDEMUN) με χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση της
Ηνωμένες Πολιτείες (USAID). Ήταν σημαντικό σε αυτό το στάδιο η ενοποίηση των διαφόρων τμημάτων του δήμου και ο διαχωρισμός των λειτουργιών. Με αυτό απαντήθηκε το ερώτημα πώς το χρεώνω και η παρόρμηση της διοικητικής διαχείρισης.

Διαχείριση διοίκησης:
Πώς σας χρεώνω;

Σε αυτό το στάδιο ενισχύθηκαν οι ίδιες τεχνικές διαδικασίες που εφαρμόζει το Εθνικό Κτηματολόγιο, διευρύνοντας την τεχνική βιωσιμότητα, παρά το γεγονός ότι ο κεντρικός φορέας μπήκε σε κρίση μετά την αλλαγή της εξάρτησής του από Γραμματεία Σχεδιασμού σε Γραμματεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.

Ενισχύθηκαν επίσης οι δημοτικές εξουσίες που αντικατοπτρίζονται στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο Νόμο των Δήμων, όπως π.χ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιοποιημένος χάρτης του Τρινιντάντ
τον συντονισμό των κτηματολογικών αξιών, με μεγαλύτερη προσαρμογή στη δημοσιονομική προσέγγιση και προώθηση της συμμετοχής των πολιτών.

Όσον αφορά τη νομική προσέγγιση, εφαρμόστηκαν διαδικασίες για τον καθορισμό των αστικών περιμετρικών και την πώληση ιδιόκτητων περιοχών με τίτλους γης στα ejidos.

Όσον αφορά την προσέγγιση χρήσης γης, ξεκίνησε η διαδικασία πολεοδομικών χωροταξικών και σχεδίων χρήσης. Ως αποτέλεσμα αυτού του σταδίου, επιτεύχθηκε καλύτερος τοπικός τομέας των διαδικασιών που εφαρμόζονται και προστατεύονται από το Νόμο, γεγονός που σήμαινε και σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα. Σε αυτό το στάδιο αποκτήθηκε εξοπλισμός για καλύτερη διαχείριση πληροφοριών, όπως πυξίδες, πλοηγοί GPS, υπολογιστές και ενσωματωμένο λογισμικό για διάφορα τμήματα της δημοτικής διοίκησης.

Ως εξειδικευμένο εργαλείο, η FUNDEMUN ανέπτυξε και εφάρμοσε το Ολοκληρωμένο Δημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα (SIIM), το οποίο διέθετε διαφορετικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένης μιας ενότητας κτηματογράφησης για τη διαχείριση του κτηματολογικού αρχείου. Το ArcView χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση χαρτών.

 

Στάδιο 4. Κτηματολόγιο με προσέγγιση τεχνικής βιωσιμότητας

Αυτό το στάδιο στοχεύει στην ολοκλήρωση της έρευνας στα χωριά και στην ενημέρωση της υπάρχουσας έρευνας. Υπακούει σε μια δημοτική διαχείριση που προκύπτει από τη συνέχεια εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού, χρησιμοποιώντας ίδια κεφάλαια και εκπονώντας έργα με οργανισμούς συνεργασίας μεταξύ των ετών 1998 και 2004. εξ ου και η αξία της διαδικασίας.

Αυτό το στάδιο ανταποκρίνεται στο πρώτο
Δύο ερωτήσεις, αλλά με υψηλότερο επίπεδο ευθύνης: Ποιον άλλον και πόσο χρεώνω;

Σε αυτήν την περίοδο η απόκτηση νέων τεχνολογιών δεν ξεχωρίζει, αλλά είναι σημαντικό να μην μείνει στάσιμο και η σταθερότητα του τεχνικού πόρου που αντανακλά θετική μέριμνα να φτάσει στη συνολική κάλυψη του δήμου του. πτυχή που μπορεί να ταυτιστεί με την εδαφική διαχείριση. Ενσωματώνονται αρκετοί αγροτικοί οικισμοί χωριών όπου δεν είχε γίνει καμία έρευνα πριν και ορισμένες αστικές και αγροτικές περιοχές ενημερώθηκαν.
Εδαφική διαχείριση:
Ποιον άλλον και πόσο χρεώνω;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης του Τρινιντάντ με Manifold GIS
και ορθοφωτογραφία φόντου
Ένας μεγάλος αριθμός δήμων που έλαβαν παρόμοια βοήθεια σε κτηματογράφηση και δημοτικά οικονομικά παρουσίασαν οπισθοδρόμηση ή στάσιμο κατά την περίοδο αυτή.

Στα τέλη της δεκαετίας του XNUMX, το πέρασμα του τυφώνα Μιτς επηρέασε σοβαρά ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Τα έργα συνεργασίας άλλαξαν τον προσανατολισμό τους και επικεντρώθηκαν στους δήμους που επλήγησαν περισσότερο και έδωσαν προτεραιότητα σε αυτούς που ήταν στις κατηγορίες Γ και Δ, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της ευπάθειας. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πολύτιμο να διασωθεί η προσπάθεια του δήμου του Τρινιδάδ, ο οποίος συνέχισε με την καθιερωμένη τεχνική διαδικασία και προχώρησε μόνος του στην ολοκλήρωση της έρευνας ή στην ενημέρωση.

 

Στάδιο 5. Κτηματολόγιο με επίκεντρο την τεχνολογική βιωσιμότητα

Αυτό το στάδιο προσδιορίζεται από το έτος 2006, και έχει το

Διαχείριση Γεωματικής:
Πώς μπορώ να το εκσυγχρονίσω;
υποστήριξη του Προγράμματος Ενίσχυσης του Δημοτικού Καθεστώτος (PFM), με πόρους από την Ισπανική Συνεργασία και κάλυψη
ίδρυμα του ΑΜΧΩΝ. Αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα που είχε δημιουργηθεί προηγουμένως από την τεχνική βιωσιμότητα και επιδιώκει μόνο να βελτιώσει τις συνθήκες τεχνολογικής αυτοβιωσιμότητας.

Το δημοτικό κτηματολόγιο είχε εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά είχε περιορισμούς στην ενημέρωση της αγροτικής έρευνας, η οποία ήταν σε έντυπους χάρτες. Τα προγράμματα χαρτογράφησης ήταν παράνομα αντίγραφα και ο εξοπλισμός
Τα συστήματα μέτρησης δεν είχαν επαρκή επίπεδα ακρίβειας και ίσως το άμεσο ερώτημα ήταν πώς μπορώ να το εκσυγχρονίσω;

Χάρτης του Τρινιντάντ με Manifold GIS
και ορθοφωτογραφία φόντου

Οι διαδικασίες κτηματογράφησης πραγματοποιούνται με τη χρήση τοπικών ανθρώπινων πόρων και διαχείρισης από την Κοινοπολιτεία. Παρέχεται καλύτερος εξοπλισμός μέτρησης ακριβείας. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η εκκρεμής έρευνα, διενεργούνται διαδικασίες ενημέρωσης και ψηφιοποιείται η υπάρχουσα αγροτική έρευνα σε έντυπους χάρτες.

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό υπολογιστών και εκτυπωτών με πιο σύγχρονο εξοπλισμό, παρέχοντας προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με καλύτερες δυνατότητες και με νόμιμες άδειες, δηλαδή γεωματική διαχείριση.

Για την επιλογή των τεχνολογικών εργαλείων στο κτηματολόγιο εξετάστηκαν αυτά που θα μπορούσαν να είναι βιώσιμα και επεκτάσιμα. Για τη διανυσματική χαρτογράφηση επιλέχθηκε το Microstation Geographics επειδή είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται στο Εθνικό Κτηματολόγιο και διέθετε εταιρική άδεια για χρήση από δήμους ως συνδεδεμένα κέντρα κτηματογράφησης.
Με αυτό το εργαλείο, οι σαρωμένοι χάρτες υποβάλλονται σε γεωαναφορά, ψηφιοποίηση και ενσωματώνονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής φωτογραφίας που είναι διαθέσιμη στο Google Earth.

Για το χειρισμό των δεδομένων σε πίνακα, ο δήμος μεταναστεύει από το σύστημα που εφαρμόζει η FUNDEMUN με δεδομένα στο Visual Fox, σε μια πλατφόρμα με δεδομένα MySQL και μια πιο ενημερωμένη γλώσσα προγραμματισμού, γνωστή ως Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου (SIMAFI).

Για την ενσωμάτωση πινάκων δεδομένων με χάρτες, επιλέγει το Manifold GIS για το χαμηλό κόστος και το δυναμικό επεκτασιμότητας που ισοδυναμεί με την εμπορική γραμμή ESRI, και από πάνω αναπτύχθηκε σύνδεση με το σύστημα SIMAFI.

Μία από τις προτεραιότητες του PFM επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ένωσης, ως κινητήρια δύναμη πίσω από τη συνέχεια στους διοικητικούς, οικονομικούς και διαχείρισης γης. Μέρος αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνει την ορατότητα των αποτελεσμάτων, μέσω της συστηματοποίησης, της προετοιμασίας εγχειριδίων και της αναπαραγωγής διαδικασιών σε άλλες περιοχές χρησιμοποιώντας τοπικούς ανθρώπινους πόρους. Διαδικασία που κατά την προετοιμασία αυτού του εγγράφου πραγματοποιείται στις δυτικές και κεντρικές περιοχές της Ονδούρας.

 

Στάδιο 6. Προκλήσεις που πρέπει να ακολουθηθούν: Κτηματολόγιο με προσέγγιση συμφραζομένων

Αυτό είναι ένα στάδιο που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η κτηματογράφηση
να είσαι έτοιμος; Συνεπάγεται υψηλή τεχνολογία και ένταξη στο πλαίσιο εντός και εκτός του δήμου. Θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες και η υιοθέτησή του είναι βιώσιμη. Μεταξύ των πτυχών που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:
Διαχείριση περιβάλλοντος:
Πώς μπορώ να το ενσωματώσω;

▶ Ενημέρωση των πληροφοριών για την αγροτική έρευνα. Για αυτό ο δήμος
μπορείτε να περιμένετε κάλυψη από το Πρόγραμμα Διοίκησης Γης (ΠΑΘ), το οποίο θα σας παρέχει μια νέα ορθοφωτογραφία και ακριβή αποτύπωση ολόκληρου του δήμου. Εν τω μεταξύ, η επένδυση σε υπάρχοντα δεδομένα δεν αποτελεί προτεραιότητα.
▶ Μεγαλύτερη χρήση των υπαρχουσών πληροφοριών. Το κτηματολόγιο έχει πολύτιμες πληροφορίες που δεν εντάσσονται στα αναπτυξιακά σχέδια του δήμου. Η φορολογική και νόμιμη χρήση είναι, μέχρι σήμερα, η κύρια εφαρμογή του κτηματολογίου. Απομένει να γίνει καλύτερη χρήση των πληροφοριών, για παράδειγμα, σχετικά με το θέμα της χρήσης γης και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Ως προς αυτή την πτυχή, η συμμετοχή των κυβερνητικών φορέων σε θέματα εδαφικής διάταξης και σχεδιασμού πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για να εμπλακούν δήμοι και σύλλογοι με πιο ενεργητικό ρόλο με αμοιβαία οφέλη.
▶ Η διαδικτυακή δημοσίευση αποτελεσμάτων. Οι φορολογούμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να συμβουλεύονται τις πληροφορίες που διαθέτει ο δήμος. Σε επίπεδο
δημοσίευση, είναι δυνατή βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, σε επίπεδο ανταλλαγής, εξαρτάται από τα εθνικά ιδρύματα που έχουν την ευθύνη της επισημοποίησης των προτύπων δημοσίευσης για χωρικά δεδομένα με τα οποία μπορούν να ανταλλάσσονται πληροφορίες. εν τω μεταξύ, δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον δήμο.

 

Αποτελέσματα

 

Περίληψη της αναπτυγμένης διαδικασίας

 

Φορολογική διαχείριση

Ποιον χρεώνω;
Διαχείριση αξιολόγησης

Πόσο σας χρεώνω;
Διαχείριση διοίκησης

Πώς σας χρεώνω;
Εδαφική διαχείριση

Ποιον άλλον και πόσο χρεώνω;
διαχείριση γεωμαθικής

Πώς μπορώ να το εκσυγχρονίσω;
συμφραζόμενη διαχείριση

Πως
Το ενσωματώσω;

 

 

 

 

 

Παρά τις εκκρεμείς προκλήσεις, η εξέλιξη αυτής της διοικητικής, τεχνικής, τεχνολογικής και θεσμικής διαδικασίας έχει δημιουργήσει σημαντικά αποτελέσματα που τοποθετούν τον δήμο του Τρινιντάντ σε μια αξιοζήλευτη θέση σε σχέση με άλλους στο περιβάλλον του.

 

Συγκριτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Δήμου

Οικονομικά αποτελέσματα. Ο δήμος είχε αύξηση εσόδων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του κτηματολογίου.

Το γράφημα αντικατοπτρίζει την ετήσια αύξηση των εισπράξεων από ακίνητα (δημοσιονομική προσέγγιση), από 82,000 λέμπιρα το 1980 σε 626,000 λέμπιρα το 2007. παρατηρώντας σημαντική ανάπτυξη στις παρεμβάσεις της τελευταίας επταετίας.

Άλλα έμμεσα οικονομικά αποτελέσματα, που δεν αντικατοπτρίζονται σε αυτό το γράφημα, είναι η πώληση ιδιόκτητων περιοχών (νομική προσέγγιση), οι οικοδομικές άδειες (χρήση γης) και η παροχή κτηματολογικών υπηρεσιών.
Γράφημα 1 | Έσοδα από την εφαρμογή του κτηματολογίου στην περίοδο
1980-2007

 

700.000.00

 

600.000.00

 

500.000.00

 

400.000.00

 

300.000.00

 

200.000.00

 

100.000.00

 

0
1980 1990 1995 2000 2005 2007

Γραφικά και αισθητικά αποτελέσματα. Η αισθητική των χαρτογραφικών προϊόντων έχει επίσης μια τεχνική εξέλιξη όπως φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα, από τους εμπειρικούς χάρτες έως τους ψηφιακούς χάρτες.

Αποτελέσματα στην τεχνική βιωσιμότητα. Η σταθερότητα του εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού αντικατοπτρίζει έναν βαθμό ωριμότητας που έχει επιτύχει ο δήμος. Παρατηρείται ότι η μεταφορά δυναμικότητας πραγματοποιήθηκε με επαρκή χρόνο, χωρίς παρεμβάσεις από τις κυβερνητικές αλλαγές που γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια.

❶ ❸

 

 

 

 

 


Τροχιά συνέχειας και ανακούφισης προσωπικού στο χώρο του κτηματολογίου

 

 

 

 

 

1982-1999 1994-2008 2000-2009

 

Alvaro A. Orellana
1982-1990
Συνεντευκτής Εκτιμητής Γελοιογράφος
1990-1999
Επικεφαλής του Κτηματολογίου
Daniel E. Rapalo
1994-1998
Βοηθός Κτηματολογίου
1998-1999
βραβείο πεδίου
Φορολογικός ελεγκτής
2000-2008
Επικεφαλής του Κτηματολογίου
Victor Manuel Rapalo
2000-2003
Eyeliner
2003-2008
Επικεφαλής του Κτηματολογίου
2008-2011

 

 

Δήμος % Αγροτικός
% αστικές, συμπεριλαμβανομένων των χωριών
Τρινιδάδ 100% 100% Chinda 0% 90% Petoa 0% 70% Concepción Norte 0% 80% San Marcos 0% 80% San Luis 0% 60%

Σύγκριση κτηματογράφησης στους δήμους της κοινοπολιτείας ΟΑΠΙ.

Ο χάρτης βασίζεται στην οριοθέτηση του ΙΝΕ, δεν συμπίπτει με την οριοθέτηση του Εθνικού Κτηματολογίου.
Συγκριτικά αποτελέσματα στην Κοινοπολιτεία

Παρόλο που πραγματοποιήθηκαν έρευνες στους έξι δήμους της κοινότητας CRA την ίδια περίοδο με τον δήμο του Τρινιντάντ, κανένας από αυτούς δεν διαθέτει τη χαρτογράφηση και το αντίστοιχο αρχείο του σε ψηφιακή μορφή, τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν τη δημοτική πρωτοβουλία για διατήρηση και ενημέρωση αυτών των πληροφοριών πληροφορίες.

Στην περίπτωση της αστικής κτηματογράφησης, όλοι οι δήμοι της κοινοπολιτείας έχουν μια πρόσφατη έρευνα, αλλά μόνο ο δήμος του Τρινιντάντ έχει
100% των εγγεγραμμένων χωριών της.

 

Συγκριτικά επιτεύγματα σε εθνικό επίπεδο

Όπως και άλλοι δήμοι σε επτά διαμερίσματα της χώρας, το Τρινιντάντ είναι ένας από τους δήμους που επωφελήθηκαν από το έργο κτηματογράφησης (PTT).

Ωστόσο, το Τρινιδάδ είναι ένα από τα λίγα που καλύπτονται από το PTT που έχει το
100% αστική και αγροτική έρευνα σε ψηφιακή μορφή, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης
γη, βελτιώσεις και μόνιμες καλλιέργειες.

Η περιοχή επιρροής του σχεδίου υλοποίησης PATH, κατά τις δύο πρώτες φάσεις του, δεν έλαβε υπόψη
ένταξη του τμήματος του Άγιου Βασίλη

Χάρτης διαφορετικών επεμβάσεων στην πολεοδομική και αγροτική κτηματογράφηση του δήμου
Βαρβάρα; Ωστόσο, λόγω των δυνατοτήτων του και της προόδου που έχει επιτευχθεί, αυτός ο δήμος θα μπορούσε να θεωρηθεί πιλοτικός για την ένταξη μεταξύ του Εθνικού Κτηματολογίου και του Δημοτικού Κτηματολογίου. Λόγω των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν, η συστηματοποίηση αυτής της εμπειρίας αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τον δήμο του Τρινιδάδ, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να εκτιμηθούν τα αποτελέσματά του και να αναπαραχθεί η εμπειρία σε άλλους δήμους.

 

Παράγοντες που επηρέασαν θετικά

 

Τα σημαντικά επιτεύγματα του δήμου του Τρινιντάντ δεν οφείλονται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά σε μια σειρά διαδικασιών και καταστάσεων από τις οποίες ο δήμος μπόρεσε να εξουσιοδοτηθεί.
προς την. Θεσμικοί παράγοντες σε κεντρικό επίπεδο

Ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Κτηματολογίου: από τη δεκαετία του XNUMX το Εθνικό Κτηματολόγιο, με διεθνή υποστήριξη, εφάρμοσε τεχνικές διαδικασίες και εκτέλεσε έργα εθνικής εμβέλειας. Μεταξύ αυτών είναι το Έργο Τίτλων Γης (PTT), το οποίο είχε σημαντικό αντίκτυπο στην αγροτική έρευνα του Δήμου του Τρινιντάντ και αργότερα στην αστική έρευνα της δημοτικής έδρας.

 

Χάρτης της περιοχής επιρροής των φάσεων 1 και 2 του Προγράμματος Διαχείρισης Γης της Ονδούρας (PATH), του οποίου η έμφαση δίνεται στον εκσυγχρονισμό των Μητρώων Ιδιοκτησίας και την ενημέρωση της κτηματογράφησης στο πλαίσιο μιας προσέγγισης νομικής τακτοποίησης, με προτεραιότητα ανά περιοχή με υψηλότερος όγκος συναλλαγών. Από την ημερομηνία προετοιμασίας αυτού του εγγράφου, αυτές οι φάσεις καλύπτουν σχεδόν 90 δήμους σε 7 διαμερίσματα και 9 εκλογικές περιφέρειες μητρώου.
▶ Με 24 επωφελούμενους δήμους, η Comayagua και η Islas de Bahía είναι τα διαμερίσματα με ανεπτυγμένη κάλυψη σε επίπεδο τακτοποίησης ακινήτων.
▶ Το διαμέρισμα του Cortés και ο Δήμος της Κεντρικής Περιφέρειας στο Francisco Morazán (13 δήμοι συνολικά) βρίσκονται στη διαδικασία εκσυγχρονισμού των Μητρώων Ιδιοκτησίας και συστηματικής τακτοποίησης.
▶ Atlántida, Francisco Morazán, Colón και μέρος του Gracias a Dios (περίπου 40 δήμοι)
Υπάρχουν προπαρασκευαστικές διαδικασίες με επιλεκτική κάλυψη.

▶ Σε προπαρασκευαστικές δραστηριότητες προβάλλεται το τμήμα της Choluteca (περιλαμβάνει 16 δήμους).
Ο Νόμος των Δήμων: ο νέος νόμος, στις αρχές της δεκαετίας του XNUMX, επιβάλλει την παροχή εξουσιών αυτονομίας στον δήμο, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται την επικράτειά του και να εφαρμόζει πολιτικές σε νομικό πλαίσιο σε θέματα είσπραξης, εδαφικής διάταξης, κατοχύρωσης γης κ.λπ. .

Εκσυγχρονισμός του κτηματολογίου: αυτή η διαδικασία, που πραγματοποιείται από το PATH με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, προβλέπεται να διαρκέσει δώδεκα χρόνια. Παρόλο που η περιοχή του Τρινιντάντ δεν βρίσκεται σε βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, η ύπαρξή της επιτρέπει στον δήμο να λάβει συμπληρωματικά βήματα ως προς τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν μόλις ξεκινήσει η διαδικασία τακτοποίησης. Η προτεραιότητα του έργου που εκτελείται από το PATH είναι νόμιμη, αλλά οι δήμοι μπορούν να αναπτύξουν συμπληρωματικές διαδικασίες, ώστε η χρησιμότητα των πληροφοριών να είναι εφαρμόσιμη σε άλλες προσεγγίσεις, όπως η δημοσιονομική ή κοινωνικοοικονομική.

 

Θεσμικοί παράγοντες σε τοπικό επίπεδο

Τεχνική βιωσιμότητα του τμήματος Κτηματολογίου. Πολλά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στον δήμο του Τρινιδάδ οφείλονται σε έργα κεντρικού επιπέδου, αλλά η συνέχεια και η ιδιοποίηση των τεχνικών διαδικασιών από τον δήμο ήταν καθοριστικοί παράγοντες, κυρίως στην πολιτική βούληση για παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και τη διαχείριση με συνεργάτες για την ενίσχυση της τοπικής.

Ο ΟΑΠΙ της Κοινοπολιτείας. Το γεγονός της ύπαρξης κοινοπολιτείας δήμων με Διαδημοτική Τεχνική Ενότητα διευκόλυνε ότι τα τελευταία έργα ενίσχυσης του κτηματολογίου έχουν πραγματοποιηθεί με σημαντικό ρόλο από την πλευρά της Κοινοπολιτείας στη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη συστηματοποίηση.

 

Συγκυριακοί παράγοντες

Διεθνής συνεργασία. Σε όλα τα στάδια της εξέλιξης του κτηματολογίου του δήμου του Τρινιντάντ, υπάρχει ένας αξιοσημείωτος ρόλος της διεθνούς συνεργασίας. αρχικά η USAID μέσω του Εθνικού Κτηματολογίου, INA, BANMA και FUNDEMUN. αργότερα η Ισπανική Συνεργασία και σε προβολή η Παγκόσμια Τράπεζα.

FUNDEMUN. Το Ίδρυμα Δημοτικής Ανάπτυξης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην τεχνική βιωσιμότητα των διαδικασιών που εφαρμόζει το Εθνικό Κτηματολόγιο. Παρενέβη επίσης στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση άλλων τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών τμημάτων του δήμου του Τρινιντάντ υπό την παρόρμηση του νόμου περί δήμων.
Η συμβολή του ΠΦΜ

Από το 2006, το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων (PFM) με κονδύλια από τον Ισπανικό Οργανισμό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (AECID), με τον ομόλογό του τον Σύνδεσμο Δήμων της Ονδούρας (AMHON), υποστηρίζει διάφορες περιοχές της χώρας στους τομείς της Οικονομικής Διαχείρισης, Διαχείριση Γης και Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη.

Η κοινότητα CRA περιλαμβάνεται σε αυτές τις ζώνες. Και για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών στις διαδικασίες του δήμου του Τρινιντάντ, το PFM δίνει προτεραιότητα στην παρέμβασή του προκειμένου να προωθήσει τη βιωσιμότητα εντός της περιοχής επιρροής. Για αυτό, αναπτύσσονται διαδικασίες που επικεντρώνονται στα εξής:
▶ Ανάκτηση υφιστάμενων πληροφοριών και μετάβαση σε πιο πρόσφατες μορφές: παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός, εκπαιδεύεται προσωπικό στην ψηφιοποίηση και γεωαναφορά αναλογικών χαρτών και ενσωμάτωση στη χρηματοοικονομική βάση δεδομένων.
▶ Η ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων μέσω της κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού από τους διάφορους δήμους και την κοινοπολιτεία. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, πραγματοποιήθηκαν αστικές/αγροτικές έρευνες και, στην περίπτωση του Τρινιντάντ, προωθήθηκε η συντήρηση του κτηματολογίου σε περιοχές που απαιτούσαν ενημέρωση.
▶ Η ενίσχυση των ικανοτήτων της κοινοπολιτείας για οικειοποίηση και συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλονται.

Για την προώθηση της βιωσιμότητας, αναπτύχθηκαν διάφορες δράσεις με στόχο τη συνέχεια των προσπαθειών: επιλέχθηκαν τοπικοί τεχνικοί για να αναπτύξουν ασκήσεις αναπαραγωγής σε άλλες ενώσεις με διαδικασίες εκπαίδευσης, κτηματογράφηση, μελέτες αστικών περιμετρικών και συμφωνία για τις κτηματολογικές αξίες.

Όσον αφορά το θέμα της συστηματοποίησης, ετοιμάστηκαν ή ενημερώθηκαν εγχειρίδια και τεκμηριώθηκαν τοπικές εμπειρίες για την προώθηση της συνέχειας και της ιδιοποίησης από άλλες περιοχές.

 

Διδάγματα

▶ Μεγάλο μέρος της τεχνικής βιωσιμότητας έγκειται στη σταθερότητα του εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Εφόσον προσφέρονται μισθοί που συνάδουν με την οικονομική παραγωγικότητα του Τμήματος Κτηματολογίου και γίνονται σεβαστές οι ικανότητές του σε περιόδους κυβερνητικής μετάβασης, υπάρχει σημαντική εγγύηση τεχνικής βιωσιμότητας.
▶ Τα τεχνολογικά εργαλεία θα πρέπει να εξορθολογίζουν τις διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες λειτουργούν ακόμη και όταν δεν υπάρχει τεχνολογία. Εάν μια διαδικασία δεν είναι λειτουργική
Χρησιμοποιώντας χαρτί και μολύβι, ένα πρόγραμμα υπολογιστή δύσκολα θα το κάνει να λειτουργήσει και, ακόμα κι αν μπορεί να λυθεί, πρέπει πάντα να είστε έτοιμοι να το κάνετε χειροκίνητα.
▶ Η τεχνολογική βιωσιμότητα του κτηματολογίου επιτυγχάνεται μετά την τεχνική βιωσιμότητα. Εάν το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι σταθερό και οι διαδικασίες δεν είναι τεκμηριωμένες, η τεχνολογική εφαρμογή δεν είναι δυνατή (ή απαραίτητη).
▶ Ο κτηματολογικός χάρτης θα είναι πάντα ένα ατελές μοντέλο πραγματικότητας, οι γεωματικές τεχνολογίες διευκολύνουν την επικαιροποίησή του, αλλά εξακολουθεί να είναι ατελής. Η επένδυση πόρων για την τελειοποίηση ενός χάρτη μπορεί να είναι μη παραγωγική εάν δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι θα είναι δυνατή η διατήρηση της συνέχειας και της ενημέρωσης στη χρήση αυτών των πληροφοριών για την προώθηση της ανάπτυξης.
▶ Οι πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις των τοπικών κυβερνήσεων αποτελούν την καλύτερη στρατηγική βιωσιμότητας για τις δράσεις που υλοποιούνται από τους εθνικούς φορείς. Πολλές τεχνικές που εφαρμόζει το Εθνικό Κτηματολόγιο θα είχαν χαθεί αν οι δήμοι δεν συνέχιζαν να τις χρησιμοποιούν και να τις επικαιροποιούν.
▶ Τα έργα συνεργασίας μπορούν να προάγουν τη βιωσιμότητα στον τομέα του κτηματολογίου, εάν επιδιώκουν να ενοποιήσουν τα υπάρχοντα αποτελέσματα και να διπλασιάσουν το πεδίο εφαρμογής τους στο πλαίσιο μιας τοπικής προσέγγισης. Όμως η βιωσιμότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ευθύνες που αναλαμβάνουν οι τοπικές κυβερνήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό τους, με ευέλικτο και υπεύθυνο τρόπο.
▶ Από την εμπειρία του δήμου του Τρινιντάντ, διαπιστώθηκε ότι η βιωσιμότητα των τεχνολογιών έγκειται στην τεχνική βιωσιμότητα όσων εκτελούν το κτηματολογικό και διοικητικό έργο όσων λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη χρήση τους και τη συστηματική επιρροή των θεσμών στο επιφορτισμένη με την έκδοση των κανονισμών.

 

Μέρος ΙΙ
Σημαντικές πτυχές για τη βιωσιμότητα του κτηματολογίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφαρμογή τεχνολογιών στο δημοτικό κτηματολόγιο 35

Κεφάλαιο 3

 

Η Βιωσιμότητα του Κτηματολογίου

 

 

Ο δήμος του Τρινιντάντ είναι ένα παράδειγμα όπου οι διαδικασίες του έγιναν βάσει ευκαιριών. Χάρη στην τοπική ιδιοποίηση, οι συνθήκες βιωσιμότητας εμφανίζονται στα αποτελέσματα 27 ετών. Οι δήμοι όχι
μπορεί να περιμένει τόσο πολύ, χωρίς εγγυήσεις, και
Η διεθνής συνεργασία δεν θα είναι πάντα εκεί για να συνεχίσει να επενδύει σε αποτελέσματα που χάνονται. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο του εθνικού σεναρίου, να βρεθούν ερείσματα πάνω στα οποία θα χτιστεί η τεχνική, διοικητική και τεχνολογική βιωσιμότητα του κτηματολογίου.

 

 

 

 

Αειφορία σε τοπικό επίπεδο
Γράφημα των τριών επιπέδων τεχνολογικής βιωσιμότητας στο πλαίσιο του Χωροταξικού Σχεδιασμού.

 

Δεν υπάρχει συνταγή παραγόντων που να μπορούν να εφαρμοστούν καθολικά, αλλά υπό το πρίσμα της εμπειρίας του δήμου του Τρινιντάντ υπάρχουν ορισμένες αρχές γενικής χρήσης. Είτε υπάρχουν εθνικές συνθήκες είτε όχι, οι δήμοι πρέπει να αναζητήσουν τη βιωσιμότητά τους με βάση τις δικές τους ικανότητες. Εάν οι εθνικές αρχές παρέμβουν σε αυτά τα αιτήματα, τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα.
Η σταθερότητα του εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού

Η συνέχεια του εκπαιδευμένου προσωπικού μεγιστοποιεί τη βιωσιμότητα των τεχνικών διαδικασιών, την ανθεκτικότητα του εξοπλισμού υπολογιστών και μειώνει την απώλεια πληροφοριών. ο δήμος του Τρινιντάντ είναι ένα υποδειγματικό μάθημα. αυτό είναι μια πρόκληση

στην Ονδούρα, επειδή ο νόμος που προστατεύει την καριέρα του δημοτικού υπαλλήλου δεν έχει ακόμη εγκριθεί, και μόλις εγκριθεί θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να δούμε αποτελεσματικά αποτελέσματα. Στο μεταξύ, οι δήμοι πρέπει να προωθήσουν με δικά τους μέσα τις δικές τους πολιτικές για να λύσουν το πρόβλημα της εναλλαγής προσωπικού για λόγους πολιτικής πελατείας.

Η επανεπένδυση κεφαλαίων από το κτηματολόγιο

Έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή του κτηματολογίου παράγει ευνοϊκά οικονομικά αποτελέσματα, οι δήμοι πρέπει να διαθέσουν ένα ποσοστό από αυτά τα κονδύλια για επανεπένδυση στο κτηματολόγιο, να συνεχίσουν την έρευνα, τη συντήρηση και την ενημέρωση του εξοπλισμού και να πληρώσουν επαρκείς μισθούς στο προσωπικό που εργασία στο κτηματολόγιο.το Τμήμα.

Στο δήμο του Τρινιντάντ, βρέθηκαν εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με μισθούς που δεν συνάδουν με τα αποτελέσματά τους. Αυτός είναι ένας κίνδυνος που δεν πρέπει να αναληφθεί, καθώς ο πόρος μπορεί να χαθεί όταν βρει καλύτερες ευκαιρίες.

Η τεκμηρίωση των διαδικασιών

Η ύπαρξη τεκμηριωμένων διαδικασιών βοηθά την τεχνική συνέχεια και την τεχνολογική αναπροσαρμογή. Οι δήμοι πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των τεχνικών στη συστηματοποίηση των εμπειριών και την ενημέρωση των εγχειριδίων, σε περίπτωση απόκτησης νέων προγραμμάτων ή εξοπλισμού, είναι εύκολο να επικαιροποιηθούν και να εξαρτηθούν οι διαδικασίες σε αλλαγές.

Ο σχεδιασμός

Η πρακτική του σχεδιασμού με βάση τους στόχους μπορεί να αναφέρει καλύτερα αποτελέσματα όχι μόνο στο τμήμα Κτηματογράφησης. Η δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα δεν τελειώνει ποτέ, μεταξύ καθημερινών δραστηριοτήτων και κυκλικών όπως η συνεννόηση του
αξίες, κοινοποίηση εκτίμησης για φόρο ακίνητης περιουσίας, συντήρηση κτηματολογίου και κρατικές μεταβάσεις, είναι δυνατό να καταρτιστούν σχέδια και να διδαχθούν οι τεχνικοί να μετρούν τα επιτεύγματά τους με βάση όχι μόνο τις δραστηριότητες αλλά και τον αντίκτυπο.

Αποσυγκέντρωση τεχνικών δραστηριοτήτων

Δεν πρέπει να εκτελούνται όλες οι δραστηριότητες κτηματογράφησης από δημοτικούς υπαλλήλους. Μια εναλλακτική λύση είναι η σταδιακή αποκέντρωση των δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα. Δεν ισχύει για όλα τα περιβάλλοντα, αλλά είναι δυνατό μέσω μικροεπιχειρήσεων ή κοινών υπηρεσιών να μειωθεί το κόστος σε διαδικασίες όπως τακτοποίηση αξιών, ενημέρωση μελετών γης, κατάλογος κτιρίων, τεχνική υποστήριξη ακόμη και μαζική έρευνα.

 

Αειφορία σε εθνικό επίπεδο

Η Ονδούρα έχει διάφορους θεσμούς, νόμους και συστήματα που είναι ευνοϊκά για την προώθηση της βιωσιμότητας. Η αξιοποίηση αυτών των περιπτώσεων από το κεντρικό επίπεδο μπορεί να ενισχύσει τις τοπικές πτυχές που προαναφέρθηκαν και ταυτόχρονα να οδηγήσει την ανάπτυξη της χώρας προς μια ολοκληρωμένη εδαφική διαχείριση.

Η οικοδόμηση πρωτοβουλιών μέσα σε αυτό το νομικό σενάριο είναι βιώσιμη, γιατί είναι αυτό που απομένει και η ιεραρχία συντονισμού πλαισιώνεται στα ακόλουθα αρμόδια όργανα:

Νομικά ιδρύματα εμπλεκόμενα Συστήματα
- Νόμος του
Δήμοι

– Νόμος του
Ακίνητα

 

 

– Δίκαιο Διαχείρισης Γης
– 298 δήμοι
– ΑΜΧΩΝ
– Συνδεδεμένα κέντρα κτηματογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των δήμων.
– Ινστιτούτο Περιουσίας

 

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (SGJ) και οι διάφορες επιτροπές που δημιουργήθηκαν, οι οποίες ενσωματώνουν τις γραμματείες, τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα που σχετίζονται με την επικράτεια, όπως:
– Διυπηρεσιακή Επιτροπή για
Υποδομές Χωρικών Δεδομένων (CIIDES)
– Διυπηρεσιακή Επιτροπή Γης (CIT)
– Τμηματικά Συμβούλια της
Εδαφικός Σχεδιασμός (CODOT)

 

– Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Περιουσίας (SINAP)
– Ενιαίο Σύστημα Εγγραφής
(ΣΙΓΟΥΡΟΣ)
– Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα
Εδαφική (SINIT)

 

– Μητρώο Κανονισμών
Χωροταξικός Σχεδιασμός (RENOT)

 

– Εξειδικευμένα υποσυστήματα της
SINAP
Το Δίκαιο των Δήμων

Στο πλαίσιο της δημοτικής αυτονομίας, ο νόμος αυτός παρέχει επαρκείς δυνατότητες στον δήμο να διαχειρίζεται την επικράτειά του, σύμφωνα πάντα με την εθνική νομοθεσία. αλλά ο δήμος δεν είναι μόνος, υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα σύλληψης που προωθούν τις πρωτοβουλίες των δήμων και συνεργάζονται για μια καλύτερη διαχείριση, μεταξύ των οποίων:
▶ Οι σύλλογοι. Διαδραματίζουν πολύτιμο ρόλο στην εκτέλεση έργων, στη διαχείριση με συνεργαζόμενους οργανισμούς και στη συνέχεια των προσπαθειών στις κυβερνητικές αλλαγές. Στην Ονδούρα, οι δυνατότητές της για την παροχή υπηρεσιών και την ικανότητα εμφάνισης περιστατικών στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό περιβάλλον δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί.
▶ Η Ένωση Δήμων Ονδούρας (AMHON). Ως συνδικαλιστική οντότητα των δήμων, έχει πολλές δυνατότητες διοργανικού συντονισμού και πολιτικής επίπτωσης στη νομοθεσία, γεγονός που συμβάλλει στα συμφέροντα της δημοτικής βιωσιμότητας σε θέματα όπως:

• Μετάβαση των ΟΤΑ

• Πολιτική αποκέντρωσης

• Διάδοση και ανταλλαγή εμπειριών

 

Περιουσιακό Δίκαιο

Εδώ παρουσιάζονται όργανα που διευκολύνουν τις προϋποθέσεις για την ένταξη του δημοτικού κτηματολογίου με το Εθνικό Κτηματολόγιο, το οποίο μαζί με το Κτηματολόγιο και το National Geographic Ινστιτούτο έγινε Ινστιτούτο Περιουσίας (IP).

Το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Περιουσίας (SINAP). Αυτό το σύστημα προβλέπεται στον νόμο περί διαχείρισης γης, αλλά μέρος της επιχειρησιακής διαδικασίας του Προγράμματος Διαχείρισης Γης της Ονδούρας (PATH), έως το 2016 θα εφαρμοστεί στα 18 τμήματα. Ο στόχος του SINAP είναι να είναι ένα σύστημα αναφοράς που συγκεντρώνει τις συναλλακτικές διαδικασίες της χώρας που σχετίζονται με την ιδιοκτησία. Αποτελείται από τρία κύρια συστήματα:
▶ ΣΙΓΟΥΡΑ. Ενιαίο Σύστημα Αρχείων, το οποίο
ενσωματώνει τα διάφορα μητρώα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του Μητρώου Ακινήτων και του Κτηματολογικού Μητρώου.
▶ Η RENOT, Registro de N ormat iv ass de Ordenamiento Territorial, εξάγει τα γεωγραφικά δεδομένα από το SINIT, τα οποία περιορίζουν τη χρήση, τον τομέα ή την κατοχή της γης και τα αποστέλλει στη SURE ως επιρροές στα οικόπεδα κτηματογράφησης.
▶ SINIT, Εθνικό Εδαφικό Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο καταγράφει και δημοσιεύει τη γενική χαρτογραφία της επικράτειας.

Συνδεδεμένα κέντρα κτηματογράφησης. Αυτό είναι το όνομα που λαμβάνουν οι δήμοι ως μέλη του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο κανονισμός κτηματογράφησης
καθορίζει τους κανόνες συνεργασίας μέσω των οποίων επωφελούνται, όπως:
▶ Υπευθυνότητα δεδομένων
▶ Δικαιώματα και ρόλοι στην αλληλεπίδραση με τη SURE
▶ Άδεια χρήσης λογισμικού
▶ Επίσημα έγκυρα εγχειρίδια
▶ Οι ακριβείς και οι μέθοδοι που πρέπει να εφαρμοστούν
▶ Τακτική εκπαίδευση του δημοτικού πόρου
▶ Συντονισμός με έργα που πραγματοποιούν κτηματογράφηση στους δήμους

 

Νόμος χρήσης γης

Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις ώστε ο δήμος και οι διάφοροι φορείς της χώρας να προωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εδαφικής προσέγγισης. Για το σκοπό αυτό, ο Νόμος δημιουργεί διαφορετικές περιπτώσεις με τις οποίες μπορεί να διασυνδεθεί η διαχείριση, μεταξύ των οποίων τα υποσυστήματα SINAP, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξίας και του Υπουργείου Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.
Ως παραδείγματα:
▶ Στο SINIT, ο δήμος ως ενεργός εταίρος μπορεί να ενημερώσει το σύστημα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και να έχει πρόσβαση στα διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών που μοιράζονται άλλα ιδρύματα μέσω αυτού του συστήματος.
▶ Στη ΡΕΝΟΤ ο δήμος έχει την εξουσία να καταχωρεί τις ρυθμίσεις του, όπως πολεοδομικές περιμέτρους, χωροταξίες, περιοχές οδοποιίας, μικρολεκάνες που τροφοδοτούν τις κοινότητές τους κ.λπ. ώστε να αποτυπώνονται στα αγροτεμάχια του κτηματολογίου ως περιορισμοί. Ταυτόχρονα, μπορείτε να μάθετε εκείνες τις περιοχές της επικράτειάς σας που έχουν περιορισμούς ή ειδικές κατανομές από άλλους φορείς, όπως σχέδια διαχείρισης δασών, παραχωρήσεις εξόρυξης, προστατευόμενες περιοχές κ.λπ.

Ο Νόμος ενσωματώνει επίσης δήμους σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια που παρεμβαίνουν σε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αποφάσεις με εκπροσώπηση της AMHON. Μεταξύ αυτών των επιτροπών, οι ακόλουθες ξεχωρίζουν για τον αντίκτυπό τους στην τεχνολογική βιωσιμότητα:

Η Διυπηρεσιακή Επιτροπή Υποδομών Χωρικών Δεδομένων (CIIDES). Σε αυτό, το AMHON εκπροσωπεί τους δήμους και με άλλους φορείς ορίζουν τα πρότυπα και τα ελάχιστα χαρακτηριστικά των υποδομών χωρικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο (INDE). Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής, μπορούν να προωθηθούν πολιτικές όπως η χρήση δωρεάν εργαλείων αδειοδότησης, τα οποία συμμορφώνονται με τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση χωρικών δεδομένων και μπορούν να διευκολύνουν τη βιωσιμότητα του κόστους του εμπορικού λογισμικού.

Με τη δημιουργία του Γραμματέα Σχεδιασμού, αρκετά από αυτά τα μέσα αποκτούν καλύτερες συνθήκες εφαρμογής και τοπικής ιδιοποίησης.

 

Επιπτώσεις της βιωσιμότητας στο διεθνές περιβάλλον

 

Οι προηγούμενες ενότητες αντικατοπτρίζουν πτυχές του τοπικού και εθνικού περιβάλλοντος που στο πλαίσιο μιας επιθετικής στρατηγικής μπορούν να αντιμετωπιστούν υπέρ της τεχνικής και τεχνολογικής βιωσιμότητας του κτηματολογίου στην Ονδούρα. Αυτή η ενότητα εξετάζει το διεθνές πλαίσιο, στο οποίο δεν υπάρχουν γενικά αποδεκτά πρότυπα, αλλά υπάρχει τουλάχιστον ένα έγγραφο σημαντικής σημασίας που θεωρείται από τις χώρες ως σημείο αναφοράς για τις τάσεις για τις οποίες πρέπει να καταρτίζονται κτηματολογικά.
Αυτό το έγγραφο είναι "The 2014 Cadastre Model", προέκυψε το 1994 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γεωμέτρων (FIG), η οποία πρότεινε είκοσι χρόνια πώς θα ήταν το κτηματολόγιο το 2014 με βάση τις τεχνικές, τεχνολογικές και οικονομικές τάσεις. κόσμος. Δεκαπέντε χρόνια μετά τη δημοσίευσή του, είναι σκόπιμο να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση των έξι δηλώσεων που τέθηκαν εκεί.

 

Δήλωση 1. Το Κτηματολόγιο αντικατοπτρίζει το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο

Το καλύτερο παράδειγμα είναι το Μητρώο Κανονισμών Διαχείρισης Γης (RENOT), το οποίο καθιστά τους περιορισμούς δημόσιας τάξης να αντικατοπτρίζονται στο κτηματολόγιο. Έτσι, ο αγοραστής ενός ακινήτου αποκτά ένα ακίνητο, γνωρίζοντας ότι έχει αποτελέσματα όπως:
▶ Κάτω από μια γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος που σας περιορίζει από την κατασκευή κτιρίων, μπορείτε να έχετε καλλιέργειες αλλά δεν θα μπορείτε να ψεκάζετε χρησιμοποιώντας αεροπλάνο.
▶ Σε κηρυγμένη περιοχή κινδύνου πλημμύρας, όπου ο δήμος δεν εκδίδει οικοδομικές άδειες.
▶ Στην ουδέτερη ζώνη του α
προστατευόμενη περιοχή, όπου δεν μπορείτε να κάνετε καμία κατασκευή, αλλά μπορείτε να λάβετε οικονομική αποζημίωση επειδή καταπολεμά την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Το κτηματολόγιο του 2014 θα υποδεικνύει την πλήρη νομική κατάσταση της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων του δημοσίου δικαίου και των περιορισμών.

Αυτή η δήλωση ορίζει ότι το δημόσιο δίκαιο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο κτηματολόγιο, διατηρώντας την αρχή της νομικής ανεξαρτησίας, όπως αντιστοιχεί στον θεσμό που θέτει τα πρότυπα. Οι δήμοι, με ή χωρίς RENOT, πρέπει να περιλαμβάνουν δημόσια δικαιώματα στην κτηματογράφηση τους, όπως δρομολογίες, πολεοδομικές περιμέτρους, σχέδια χρήσης, λωρίδες προστασίας ποταμών, χάρτες νομικής φύσεως και όλα αυτά που θεωρούν ότι πρέπει να αντικατοπτρίζουν τους περιορισμούς ή τις κατανομές ακίνητα. Η εφαρμογή του SINAP θα διευκολύνει αυτή τη διαδικασία.

 

Δήλωση 2. Ο μη διαχωρισμός μεταξύ χαρτών και εγγραφών

Αυτή η δήλωση πλαισιώνεται σε αυτό που η
συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), στα οποία το χρώμα, ο τύπος γραμμής, η περιοχή, η γεωμετρία και άλλα χαρακτηριστικά ενός αγροτεμαχίου περιέχονται σε μια βάση δεδομένων.
Μηδενικός διαχωρισμός μεταξύ χαρτών και εγγραφών.
Η συνέπεια αυτής της τάσης είναι ότι η εκπαίδευση στη γεωλογική θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις των δημοτικών τεχνικών κτηματογράφησης και στα σχέδια κατάρτισης των ιδρυμάτων που είναι αφιερωμένα στη δημοτική ενίσχυση.

 

Δήλωση 3. Η αντικατάσταση της χαρτογραφίας από τη μοντελοποίηση

Αυτή είναι μια από τις πιο περίπλοκες αλλαγές που πρέπει να προσαρμοστούν από τους παραδοσιακούς τεχνικούς, δεδομένου ότι η μοντελοποίηση είναι ένας όρος που επινοήθηκε για την υιοθέτηση τεχνολογιών. Ο παραδοσιακός τρόπος κατασκευής ενός κτηματολογίου είχε μια γραμμική διαδικασία συλλογής δεδομένων στο πεδίο, που αδειάζονταν σε χειροκίνητους και καλλιτεχνικά επεξεργασμένους χάρτες. Τα δεδομένα που καταγράφηκαν σε κάρτες από χαρτόνι ήταν το πολύ ψηφιοποιημένα με σκοπό την εκτύπωση αντιγράφων και τη δημιουργία αναφορών.
Κατά συνέπεια, η ενημέρωση σε χαρτί είχε προτεραιότητα έναντι της ψηφιακής.

Η σκέψη σε μοντέλα απαιτεί μια αλλαγή στη διαδικασία. Στα μοντέλα δεδομένων, οι κάρτες και οι χάρτες είναι μόνο μέσα για τη λήψη ή τη δημοσίευση των πληροφοριών. Δεν αποτελούν αυτοσκοπό, καθώς αποτελούν εισροές για τη δημιουργία νέων αναλύσεων, νέων χαρτών και η ενημέρωση έχει ως προτεραιότητα τις ψηφιακές πληροφορίες.

Η μοντελοποίηση συνεπάγεται την κατασκευή και την ενημέρωση πληροφοριών σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, με διαφορετικές βάσεις δεδομένων που ονομάζονται αποθετήρια, στα οποία οι χρήστες έχουν ρόλους και δικαιώματα διαχείρισης και οι περισσότερες από τις αναλύσεις είναι προγραμματισμένες για να κάνουν τα συστήματα. Το περιβάλλον του Διαδικτύου του έχει προσδώσει μεγαλύτερο βαθμό πολυπλοκότητας, καθώς οι χάρτες δεν παρέχονται, αλλά ανταλλάσσονται "υπηρεσίες δεδομένων" σύμφωνα με πρότυπα δημοσίευσης που μπορούν να διαβαστούν από διαφορετικά εμπορικά σήματα προγραμμάτων.

Αυτό μπορεί να φαίνεται περίπλοκο για πρακτικούς σκοπούς ενός δήμου, αλλά σε επίπεδο υπολογιστή τα προγράμματα είναι ικανά να το κάνουν. η πρόκληση πέφτει στον πόρο

Συμβατική διαδικασία κτηματογράφησης

 

περιγραφή

 

Δημιουργία τελικών χαρτών

 

συντήρηση χάρτη
Συντήρηση ψηφιοποίησης
της καρτέλας

 

 

Κλιμακόμενο μοντέλο κτηματογράφησης
ανθρώπου που πρέπει να τις εφαρμόσει και να τις ενημερώσει με τους ρυθμούς της τεχνολογικής εξέλιξης. Για πολλούς δήμους με περιορισμούς, η συμβατική διαδικασία είναι κατάλληλη, αρκεί να παράγει καλά αποτελέσματα.

 

Η συμβατική χαρτογραφία ανήκει στο παρελθόν, η μοντελοποίηση του παρόντος.
Αποτελέσματα. Ωστόσο, οι κεντρικοί θεσμοί πρέπει να εργαστούν σκληρά για να βρουν στρατηγικές βιωσιμότητας, καθώς η τάση είναι μη αναστρέψιμη.

 

Δήλωση 4. Το χειροκίνητο κτηματολόγιο αντικαταστάθηκε από το χωρικό πρότυπο

Αυτή η δήλωση είναι παρόμοια με την προηγούμενη, αν και εστιάζει όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στους ρόλους των εμπλεκομένων. Πολλές μέθοδοι κτηματογράφησης καθιερώθηκαν από τις υπάρχουσες συνθήκες και εργαλεία. Η χρήση προγραμμάτων χαρτογράφησης διευκολύνει τη λήψη δεδομένων στο πεδίο, τα οποία μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους, όχι απαραίτητα σε δημοτικό υπάλληλο.

Οι τελικοί χάρτες κάποτε ήταν αληθινά έργα τέχνης λόγω του επιπέδου επεξεργασίας τους, τώρα οι χάρτες είναι ατελή μοντέλα πραγματικότητας, που ενημερώνονται συνεχώς και σε πολλές περιπτώσεις δεν ονομάζονται καν χάρτες επειδή όταν αλληλεπιδρούν στον υπολογιστή το όνομα που δίνουν Δεν έχει σημασία. Έλαβα αυτόν τον χάρτη τυπωμένο σε κλίμακα.

 

 

 

 

 

 

 

 

Το εγχειρίδιο του κτηματολογίου θα είναι ένα πράγμα του παρελθόντος

Αυτή η τάση είναι ανησυχητική επειδή το έθιμο «αυτό που έχει σημασία είναι ο χάρτης, ποια είναι η τοπολογία» σημαίνει ότι ο πλούτος των κανόνων που γράφονται με συμβατικές διαδικασίες χάνεται και οι ειδικοί χαρτογραφίας υποτιμούνται επειδή δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν το ArcView.

Ιδρύματα με ρυθμιστικό ρόλο, όπως το Property Institute (IP) και η Διυπηρεσιακή Επιτροπή Υποδομών Χωρικών Δεδομένων (CIIDES), θα πρέπει να εργαστούν σκληρά για τη δημιουργία εγχειριδίων, διαδικασιών και προτύπων που προσαρμόζονται στα χωρικά μοντέλα, αλλά που διασώζουν τη συστηματική αυστηρότητα.

 

Δήλωση 5. Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας συνεργάζονται

Δεν χρειάζεται πλέον ο δημοτικός υπάλληλος να κάνει όλες τις δουλειές. Για παράδειγμα, η μέτρηση ενός ακινήτου 60 χιλιόμετρα από το δήμο, όπου ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει το μεροκάματο του εργαζομένου, η επιμέτρηση, ο χάρτης και δεν υπάρχει εγγύηση αποτελεσματικότητας, γιατί δεν αρκεί και οι μετρήσεις γίνονται μόνο από την ειδικές ημερομηνίες.

Ένας τοπικός τεχνικός, με τιμές που ορίζει ο δήμος και είναι διαπιστευμένος από τον σύλλογο, μπορεί να πουλήσει αυτήν την υπηρεσία και να εκχωρήσει ένα ποσοστό στον δήμο

Το Κτηματολόγιο 2014 θα ιδιωτικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό
κατά τη λήψη της σφραγίδας του τμήματος κτηματογράφησης. Είναι μόνο ένα παράδειγμα αυτού που ήδη συμβαίνει, αλλά χωρίς ξεκάθαρους συντελεστές, εγγύηση για την ποιότητα των εργασιών και πολλές φορές χωρίς να φτάσει ο χάρτης στο τμήμα κτηματογράφησης.

Η πρόκληση αυτής της τάσης είναι ότι πρέπει να ενσωματωθούν διαδικασίες και να υπάρχει ικανότητα διαπίστευσης αυτών των παρόχων υπηρεσιών. Το Εθνικό Κτηματολόγιο και οι σύλλογοι θα πρέπει να δουλέψουν σε αυτό το θέμα, γιατί μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος της ξεπερασμένης ενημέρωσης.

 

Δήλωση 6. Καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους

Μέχρι σήμερα, σχεδόν όλες οι κτηματολογικές έρευνες πραγματοποιούνται με διεθνή κονδύλια συνεργασίας. Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της συλλογής προέρχεται από το κτηματολόγιο, οι δήμοι δεν διαθέτουν κονδύλια για τη διενέργεια ερευνών και περιοδικής ενημέρωσης.

Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε δημιουργικά μοντέλα
αυτά που η κτηματογράφηση είναι αυτοσυντηρούμενη, ενσωματώνοντας οφέλη από την παραχώρηση, την είσπραξη ακινήτων, την πώληση
Το Κτηματολόγιο 2014 θα προχωρήσει σε ανάκτηση δαπανών
υπηρεσίες, οικονομία κλίμακας, το εθνικό κτηματολόγιο και άλλα τμήματα του δήμου, δηλαδή ότι υπάρχουν όχι μόνο κονδύλια για τη συνέχιση της έρευνας, αλλά και για την υποστήριξη της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε μεταβάσεις και μηχανογραφικό εξοπλισμό.

 

Ενέργειες για ενίσχυση
τη βιωσιμότητα του κτηματολογίου

 

Η διαθεσιμότητα εθνικών νόμων και περιπτώσεων επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων και δράσεων για την προώθηση της βιωσιμότητας του χωροταξικού σχεδιασμού, πέρα ​​από το θέμα του κτηματολογίου. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν, μερικά ήδη προωθούνται, άλλα αντιπροσωπεύουν μεγάλες προκλήσεις. από κοινού συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών για την τεχνική, διοικητική και τεχνολογική βιωσιμότητα του κτηματολογίου.
Στο πλαίσιο του περί Δήμων Νόμου

Η AMHON πρέπει να συνεχίσει να προωθεί πρωτοβουλίες που ωφελούν τη συνέχεια των δημοτικών διαδικασιών όπως:
▶ Η αστική σταδιοδρομία του δημοτικού λειτουργού, που καθορίζει τις ελάχιστες ικανότητες που πρέπει να έχουν οι τεχνικοί που απασχολούνται στην κτηματογράφηση, τη σταθερότητα της εργασίας τους και τους περιορισμούς για τους δημάρχους σε απομάκρυνση προσωπικού για πολιτικούς λόγους.
▶ Η δημιουργία ενός δημοτικού ινστιτούτου, το οποίο μπορεί να συντονίζει τις προσπάθειες για επίσημη διαθεσιμότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και δημιουργία οργάνων για δημοτική χρήση, σε συντονισμό με συναφείς φορείς όπως το Ανώτατο Λογιστικό Δικαστήριο και το Υπουργείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης (σήμερα Υπουργείο Εσωτερικών και Πληθυσμού).
▶ Επικαιροποίηση του Νόμου των Δήμων ως προς τη διαχείριση της γης, για την υπεράσπιση της αυτονομίας, αλλά σε αρμονία με άλλους νόμους όπως ο περιουσιολογικός νόμος, ο νόμος περί διαχείρισης γης, ο Δασικός νόμος, ο Αστικός Κώδικας, μεταξύ άλλων.
▶ Προώθηση της αποκέντρωσης των πόρων και των εξουσιών από το κεντρικό στο τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ενοτήτων, των ενώσεων και των δήμων, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά και στη συμπερίληψη της επικράτειας ως μέρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης.

 

Στο πλαίσιο του Περιουσιακού Νόμου

Το Εθνικό Κτηματολόγιο πρέπει να ενισχυθεί ως προς τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και το εκπαιδευμένο προσωπικό για την προώθηση της τεχνικής βιωσιμότητας του δημοτικού κτηματολογίου. Επίσης, μέσω της ενσωμάτωσης των διαφόρων επιτροπών του Χωροταξικού Νόμου, το Κτηματολόγιο μπορεί:
▶ Συνήγορος για τη συστηματοποίηση και τη συνέχεια εγχειριδίων, διαδικασιών και προτύπων διαχείρισης κτηματολογικών δεδομένων, σε ισχύ με τις διεθνείς τάσεις.
▶ Συντονισμός με ιδρύματα και πανεπιστήμια για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε διοικητικά, νομικά και τεχνολογικά θέματα που εφαρμόζονται στο κτηματολόγιο.
▶ Προώθηση ενός μοντέλου κτηματογράφησης πολλαπλών χρήσεων, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις διαφορετικές συνθήκες των συνδεδεμένων κέντρων κτηματογράφησης (μεταξύ αυτών και των δήμων), με ελάχιστα χαρακτηριστικά για την ένταξή του σε ένα εθνικό σύστημα.
▶ Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων ρυθμιστικών ικανοτήτων του National Geographic Institute για τη ρύθμιση χαρτογραφικών θεμάτων, στο πλαίσιο του CIIDES και χωρίς διττότητα ρόλων στο SINIT.
▶ Συμμετοχή και διαπίστευση του ιδιωτικού τομέα ως παρόχου υπηρεσιών στο
θέμα εδαφικής διαχείρισης, εκτός από την εμπορική ένωση σε διαφορετικά επίπεδα του γεωματικού περιβάλλοντος.

 

Στο πλαίσιο του Χωροταξικού Νόμου

Το SINAP πρέπει να γίνει το επίσημο σύστημα δημοσίευσης χωρικών δεδομένων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των υποσυστημάτων SURE, SINIT και RENOT. και εμπλέκοντας τους δήμους ως εγγυητές της επικαιροποίησης και εφαρμογής του. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να προωθηθούν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο ενός Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Γης όπως:
▶ Η δημιουργία εθνικής στρατηγικής για την ενσωμάτωση των διαφόρων εταίρων SINAP (συμπεριλαμβανομένων των δήμων και της AMHON), στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας προσαρμοσμένες στα επιχειρηματικά μοντέλα στα οποία όλοι κερδίζουν με την ενημέρωση, τη διαχείριση, τη δημοσίευση και την πώληση υπηρεσιών.
▶ Η χρήση ανοιχτής αδειοδότησης (open source) με εθνική υποστήριξη, ως εναλλακτική
μείωση του κόστους και της παράνομης χρήσης εμπορικών προγραμμάτων.
▶ Η εφαρμογή διεθνών προτύπων στα πρωτόκολλα δημοσίευσης των
Το SINAP για να διατηρήσει την πλήρη πρόσβαση στους δήμους, χρησιμοποιήστε αυτά τα εμπορικά και ανοιχτά προγράμματα αδειών. Έτσι, το κόστος μετασχηματισμού δεδομένων μεταξύ διαφορετικών μορφών μειώνεται και ενσωματώνεται στο διεθνές πλαίσιο.
▶ Η συνέχεια επιτροπών όπως το CIIDES για τον καθορισμό προτύπων εντός
ενός πλαισίου διοργανικής συνεργασίας.
▶ Συντονισμός με τους επίσημους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των δεδομένων,
μείωση της διττότητας των λειτουργιών και αξιοποίηση της διοργανικής σχέσης. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή, για παράδειγμα, η ενημέρωση περιοδικών ψηφιακών εικόνων, με κοινή χρήση και βιωσιμότητα.
▶ Προώθηση μη κερδοσκοπικών πρωτοβουλιών για τη βιωσιμότητα συστημάτων και διαδικασιών,
μείωση της επίπτωσης του πολιτικού πελατειακού χαρακτήρα, μείωση της ικανότητας έργων και απώλειες λόγω κυβερνητικών μεταβάσεων.
Κεφάλαιο 4

 

 

Επιλογές για επιλογή τεχνολογιών

 

 

 

Οι πολιτικές και διοικητικές συνθήκες της χώρας δεν διασφαλίζουν ότι πολλές από τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις θα εφαρμοστούν βραχυπρόθεσμα. Αυτή η ενότητα δείχνει πρακτικούς τρόπους και αρχές που μπορεί να υιοθετήσει ένας δήμος σύμφωνα, αλλά όχι εξαρτώμενος από τις εθνικές προσπάθειες. Καθώς απευθύνεται σε τεχνικούς που έχουν κατακτήσει την τεχνολογική πτυχή του κτηματολογίου, πολλοί από τους όρους σε αυτό το κεφάλαιο ανήκουν στον τομέα των εξειδικευμένων χρηστών. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους, ορισμένοι από αυτούς τους όρους έχουν μεσολαβήσει για τους χρήστες
μη εξειδικευμένο? και άλλα επεξηγούνται στο γλωσσάρι.

 

 

Τεχνολογίες που εφαρμόζονται στο κτηματολόγιο

 

Η διαδικασία κτηματογράφησης αποτελείται από τουλάχιστον πέντε φάσεις: από την επιτόπια έρευνα έως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Εξαιρουμένων των τεχνολογιών που δεν σχετίζονται με υπολογιστές (πυξίδα, μετροταινία), οι εξειδικευμένες τεχνολογίες για την περιοχή του κτηματολογίου μπορούν να χωριστούν σε υλικό και λογισμικό.

Πίνακας 4 | Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες κτηματογράφησης

Δραστηριότητες Εξοπλισμός (Υλικό) Προγράμματα (Λογισμικό)

1 Έρευνα πεδίου GPS, συνολικός σταθμός, EDM, PDA, ψηφιακή κάμερα

 

2 Ψηφιοποίηση χαρτών Ψηφιοποίηση πίνακα, σαρωτής

για λήψη δεδομένων
(GPS και συνολικός σταθμός)

Παράδειγμα: Fugawi

Για διανυσματική κατασκευή χαρτών (CAD)

Παράδειγμα: AutoCAD
Δραστηριότητες Εξοπλισμός (Υλικό) Προγράμματα (Λογισμικό)

3 Ψηφιοποίηση κτηματολογικών αρχείων

Για διαχείριση βάσεων δεδομένων

Παράδειγμα: Πρόσβαση

4 Ενοποίηση χαρτών και δεδομένων

 

 

5 Δημοσίευση αποτελεσμάτων Εκτυπωτής, εκτυπωτής σχεδίων (plotter), σύνδεση στο Internet, σύνδεση δικτύου

6 Ελεγχόμενη συντήρηση Ίδιος εξοπλισμός ανύψωσης
Για Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Παράδειγμα: ArcGIS

Για δημοσίευση υπηρεσιών χαρτών

Παράδειγμα: Διακομιστής ArcGIS

Για διαχείριση δεδομένων

Παράδειγμα: Project Wise

Ανάλογα με τη ζήτηση του δήμου, θα μπορούσε να απαιτηθεί άλλος εξοπλισμός, αλλά πάντα για την εκπλήρωση των ίδιων δραστηριοτήτων.

1. Για την επιτόπια τοπογραφία, οι περισσότερες ομάδες έρχονται με το δικό τους λογισμικό για σύνδεση στον υπολογιστή ή σε προγράμματα χαρτογράφησης. Αυτοί οι εξοπλισμοί χρησιμοποιούνται τόσο για τη λήψη μαζικών δεδομένων όσο και για την ενημέρωση κατά παραγγελία. Μεταξύ αυτών των προγραμμάτων είναι: Fugawi, Mobile Mapper Office, Mapsource κ.λπ.

2. Για την κατασκευή των χαρτών χρησιμοποιούνται γενικά προγράμματα CAD, τα οποία διαθέτουν επαρκή εργαλεία για διανυσματική κατασκευή, όπως το AutoCAD και το Microstation. Τα εξειδικευμένα προγράμματα GIS διαθέτουν πολλά εργαλεία για την κατασκευή δεδομένων, αλλά δεν είναι πάντα πρακτικά για μαζική κατασκευή (οι τεχνικοί προτιμούν τα προγράμματα CAD). Υπάρχουν επίσης προγράμματα για ημιαυτόματο μετασχηματισμό σαρωμένων χαρτών σε ψηφιακές μορφές, όπως το AutoDesk Raster Design και το Microstation Descartes, τα οποία αντικαθιστούν επίσης τη χρήση πινάκων ψηφιοποίησης. Στην περίπτωση των εγγράφων, τα προγράμματα ελέγχου ψηφιακών αρχείων, όπως το Dossier Manager, έχουν προχωρήσει.

3. Για την ψηφιοποίηση των κτηματολογικών αρχείων υπάρχουν γενικά προγράμματα προσαρμοσμένα στο δημοτικό περιβάλλον, τα οποία διευκολύνουν την εισαγωγή πληροφοριών και εκτελούν τους υπολογισμούς αξιολόγησης. Επιπλέον, έχουν συσχετισμένες ενότητες για τμήματα όπως Φορολογικός Έλεγχος, Υπηρεσίες Οικονομικών, Λογιστική, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λπ. Μεταξύ αυτών των προγραμμάτων είναι: SAFT, SIMAFI, SIGMA, SIIM; Όλα εκπληρώνουν τη λειτουργία της διαχείρισης των πληροφοριών σε μια βάση δεδομένων που μπορεί να είναι Access, SQL ή MySQL.
4. Για την ενοποίηση των δεδομένων από την καρτέλα με τους χάρτες χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα GIS: ArcGIS, AutoCAD Map, Bentley Map, Manifold GIS, gvSIG, Qgis, μεταξύ άλλων. Ορισμένες από αυτές είναι εκδόσεις CAD με δυνατότητες χαρτογράφησης, που τους επιτρέπει να κάνουν και τα δύο. έχουν γενικά λειτουργίες για την ενσωμάτωση άλλων επιπέδων πληροφοριών, την παραγωγή νέων προϊόντων με βάση την ανάλυση δεδομένων και την εξειδικευμένη επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, γνωστή ως τηλεπισκόπηση.

5. Για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, τα προγράμματα CAD και GIS έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν χάρτες ή αναφορές σε εκτυπωτή ή plotter, μπορούν επίσης να εξάγουν χάρτες ή αναφορές σε μορφή εικόνας ή pdf. Για τη δημοσίευση δεδομένων στο δίκτυο, υπάρχουν επεκτάσεις σε προγράμματα GIS που εκτελούν αυτή τη λειτουργία, όπως ArcGIS Server, GeoWeb Publisher, MapGuide, Manifold GIS, MapServer κ.λπ. Εάν τα δεδομένα που παρουσιάζονται με αυτόν τον τρόπο συμμορφώνονται με τα πρότυπα, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προσπελαστούν χρησιμοποιώντας διαφορετικά προγράμματα CAD/GIS σε τοπικό δίκτυο ή μέσω Διαδικτύου.

6. Για την ελεγχόμενη ενημέρωση δεδομένων, υπάρχουν προγράμματα που διαχειρίζονται τα δικαιώματα χρήστη, ώστε να γίνονται αλλαγές με βάση τις συναλλαγές, αποτρέποντας την επεξεργασία ενός χάρτη από άλλο χρήστη ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη.
Φάσεις της διαδικασίας κτηματογράφησης

 

1. Έρευνα στο πεδίο

 

 

2. Ψηφιοποίηση χαρτών

 

3. Ψηφιοποίηση αρχείων

 

 

4. Χάρτες και καρτέλες ενοποίησης

 

 

5. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων

 

 

6. Ελεγχόμενη συντήρηση
συντήρηση. Αυτά διευκολύνουν τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την αποθήκευση ιστορικών αλλαγών. Τα εμπορικά προγράμματα έχουν εφαρμογές για αυτούς τους σκοπούς, π.χ. Bentley Project Wise, AutoDesk TopoBase, ESRI ArcSDE.

Για τους μικρούς δήμους, η εφαρμογή των σταδίων 5 και 6 εξαρτάται από τη ζήτηση και τις συνθήκες συνδεσιμότητας που μπορεί να έχει ο δήμος.

 

Εναλλακτικές λύσεις
διαθέσιμο λογισμικό

 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κτηματολόγιο. με βάση την τιμή μπορούν να ομαδοποιηθούν σε:
▶ Εμπορικά προγράμματα αναγνωρισμένων brands
▶ Εμπορικά προγράμματα χαμηλού κόστους
▶ Δωρεάν χρήση ή προγράμματα ανοιχτού κώδικα.

Για επεξηγηματικούς σκοπούς, ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του (κατά προσέγγιση τιμές για το 2009).

Πίνακας 5 | Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση εδαφικών πληροφοριών

Επωνυμία εμπορικών προγραμμάτων
– Η μάρκα είναι αναγνωρισμένη, υπάρχουν περισσότεροι τεχνικοί που γνωρίζουν το πρόγραμμα.

– Είναι πιο εύκολο να βρείτε ή να προωθήσετε την εκπαίδευση.

– Υπάρχει μικρή πιθανότητα να διακοπεί το πρόγραμμα.

– Υπάρχουν λύσεις για τα διάφορα στάδια διαχείρισης κτηματογράφησης.

– Συνήθως έχει επιταχυνόμενη εξέλιξη και αλλαγές στη μορφή.

 

 

 

 

– Δεν υπάρχει πλήρης ελευθερία να κάνετε αλλαγές για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα.
– Οι τιμές είναι συνήθως υψηλές για τις οικονομικές δυνατότητες των μικρών δήμων.
Παράδειγμα:
– Προγράμματα CAD: 4,000 USD
– Προγράμματα GIS χωρίς επεκτάσεις: 1,500 US$
– Προγράμματα CAD με δυνατότητες GIS:
ΗΠΑ $ 6,000
Επιχειρηματικά προγράμματα χαμηλού κόστους
– Συμμορφώνονται σχεδόν με όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται από το λογισμικό της μάρκας.

– Υπάρχουν λιγότερες αλλαγές μορφής μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων.

– Οι τιμές είναι κοντά
20% λιγότερο από το κόστος των προγραμμάτων
αναγνωρισμένη μάρκα. Παράδειγμα:

– Προγράμματα CAD: 400 USD

– Προγράμματα GIS χωρίς επεκτάσεις: 300 US$

– Προγράμματα CAD με δυνατότητες GIS: δεν υπάρχουν πολλές επιλογές,
Η χρήση των δύο πρώτων θα ήταν 700$
– Δεν είναι πολύ γνωστά, επομένως δεν υπάρχουν πολλοί τεχνικοί που τα κατέχουν.
– Δεν είναι εύκολο να βρεις ή να προωθήσεις την εκπαίδευση.
Δωρεάν χρήση προγραμμάτων
(ανοικτού κώδικα)
– Κάποιοι από αυτούς έχουν ωριμάσει και έχουν κατακτήσει την αναγνώριση. παράδειγμα: Grass, gvSIG, qGIS.

– Δεν χρειάζεται να πληρώσετε για να τα χρησιμοποιήσετε, όλα όσα αναπτύσσονται σε αυτά είναι δωρεάν για χρήση.

– Ο κωδικός είναι διαθέσιμος για προσαρμογές στις ανάγκες.

– Υπάρχουν διάφορα δίκτυα συνεργασίας μέσω Διαδικτύου όπου μπορείτε να βρείτε υποστήριξη.

– Τα διαθέσιμα εργαλεία αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ εξειδίκευσης διανυσμάτων (διάνυσμα) και εικόνας (ράστερ).

– Η γκάμα είναι πολύ μεγάλη, και πολλά από αυτά
θα μπορούσαν να διακοπούν ή να συγχωνευθούν με άλλες πρωτοβουλίες.
– Τα προγράμματα επωνυμίας έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις πιο πρόσφατες μορφές.
– Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα δεν είναι εγγυημένη για όλα τα υπάρχοντα προγράμματα.
Επωνυμία εμπορικών προγραμμάτων
– Λόγω της βιωσιμότητάς τους, αποτελούν λύση για έργα ή προγράμματα στην κεντρική κυβέρνηση. αλλά δεν είναι εφικτό να τα αποκτήσουν όλοι οι δήμοι.
Επιχειρηματικά προγράμματα χαμηλού κόστους
– Αποτελούν μια λύση σε λογισμικό αναγνωρισμένης επωνυμίας. αν και δεν συνιστώνται για πρωτοβουλίες χωρών όπου είναι δυνατή η επένδυση στην ανάπτυξη δωρεάν ή επώνυμου λογισμικού.
Δωρεάν χρήση προγραμμάτων
(ανοικτού κώδικα)
– Αποτελούν λύση για τους δήμους, αν επενδύσουν σε εκπαίδευση και τεκμηρίωση διαδικασιών.

Πίνακας 6 | Προγράμματα εκτεταμένης χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση του
εδαφικές πληροφορίες

Επωνυμία εμπορικών προγραμμάτων
Για χρήση GIS + CAD Autodesk Map 3D Microstation/Χάρτης Bentley

Για χρήση GIS ArcGIS Geomedia MapInfo CadCorp

Για CAD χρησιμοποιήστε το AutoCAD Microstation ArchiCAD DataCAD

Για χρήση Web AutoDesk MapGuide ArcGIS Server GeoWeb Publisher
Για χρήση CAD
Allplan Archiline Caddy Έντυπο CYCAS.Ζ

Για χρήση GIS CartaLinx Carlson GIS TatukGIS
SITAL TransCAD
GE Smallworld Caris Maptitude Mapsuite TNTMips
Επιχειρηματικά προγράμματα χαμηλού κόστους
Για χρήση CAD BitCAD BricsCAD ProgeCAD CADian CADopia
4M IntelliCAD

 

 

Για χρήση GIS Manifold GIS Global Mapper ΙΔΡΙΣΗ

Για χρήση στο διαδίκτυο
GIS τελική πολλαπλότητα
Δωρεάν χρήση προγραμμάτων
(ανοικτού κώδικα)
Για χρήση GIS (Διάνυσμα)
gvSIG
Qgis (Quantum GIS) JUMP
ΚΟΣΜΟ
Για χρήση GIS (Raster) SEXTANTE
GRASS

 

 

 

 

 

Για χρήση στο διαδίκτυο
MapServer
MapGuide Open Source
GeoServer
Για χρήση CAD
QCad
FreeCAD

 

 

Για χρήση GIS
uDIG SAGA GIS
Γενικά εργαλεία χαρτογράφησης
LocalGIS ILWIS GeoTrack
Υπάρχουν επίσης δωρεάν προγράμματα (όπως το Spring και το SavGIS), αλλά δεν υπάρχει εγγύηση για τη βιωσιμότητά τους. Άλλοι τύποι εφαρμογών είναι περιορισμένες εκδόσεις εμπορικών προγραμμάτων όπως BentleyView, TrueView, ArcExplorer, με αυτές γενικά μπορείτε να προβάλετε μόνο πληροφορίες. Με την άνοδο του Διαδικτύου, αναδεικνύονται νέες εναλλακτικές λύσεις για δημοσίευση και προβολή μέσω του ιστού, όπως το Google Earth, αν και η χρήση του για εργασίες ακριβείας είναι περιορισμένη ή οι λειτουργίες του μη πρακτικές.

 

Είναι το ελεύθερο λογισμικό μια εναλλακτική λύση;

 

Το εμπορικό λογισμικό είναι σημαντικό επειδή δίνει βιωσιμότητα στην αγορά και τις τάσεις ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια, το ελεύθερο λογισμικό έχει συνεργαστεί ώστε οι διεθνείς τάσεις να συμμορφώνονται με τα πρότυπα. Στον γεωχωρικό τομέα, αυτά έχουν ρυθμιστεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Open GIS Consortium (OGC). Κατά συνέπεια, η διάδοση των πρωτοβουλιών ανοιχτού κώδικα έχει προχωρήσει στις διαφορετικές ανάγκες υπολογιστών, στο βαθμό που ορισμένες ισπανόφωνες χώρες έχουν εφαρμόσει μερικές ή ολικές πολιτικές μετανάστευσης, επανεπενδύοντας το κόστος αδειοδότησης στη συστηματοποίηση της εμπειρίας, των διαδικασιών και στην προσαρμογή των εξελίξεων.

Στην περίπτωση του κτηματολογίου, ο συνδυασμός λύσεων προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα από το λογισμικό επωνυμίας, ξεπερνώντας το από πολλές απόψεις. Οι παρακάτω συνδυασμοί είναι αυτοί με τις καλύτερες προοπτικές βιωσιμότητας:

gvSIG + SEXTANT. Πρόκειται για μια ισπανική πρωτοβουλία, και τα δύο προγράμματα αλληλοσυμπληρώνονται. το πρώτο με πολλή κατασκευαστική ικανότητα CAD/GIS και το δεύτερο σε επεξεργασία εικόνας (τηλεπισκόπηση). Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της εναλλακτικής είναι η γλώσσα και η συστηματική ενημέρωση των βέλτιστων πρακτικών που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Qgis + Grass. Συμπληρώνονται με παρόμοιο τρόπο, είναι αγγλοσαξονικές πρωτοβουλίες, με αποδοχή όχι μόνο στο αγγλικό περιβάλλον. Από πολλές απόψεις είναι πιο ώριμα από την πρώτη εναλλακτική. Το μειονέκτημα αυτού του συνδυασμού είναι η τεκμηρίωση. Αν και υπάρχουν εγχειρίδια, η επίσημη υποστήριξη είναι στα αγγλικά και πολλά έγγραφα ανάπτυξης δεν μεταφράζονται στα ισπανικά.

PostGreSQL + Mapserver. Αυτός ο συνδυασμός χρησιμοποιείται ευρέως για τη δημοσίευση δεδομένων στο Διαδίκτυο. το πρώτο ως διαχειριστής βάσης δεδομένων και το δεύτερο ως υποστήριξη δημοσιεύσεων. Επιπλέον, για να επιταχυνθεί η ταχύτητα δημοσίευσης,
Χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες από άλλες πρωτοβουλίες όπως το PostGIS, το MapBender, το Openlayers και το tilecaché, μερικές από τις οποίες είναι επί πληρωμή.

Συμπερασματικά, το ελεύθερο λογισμικό είναι μια βιώσιμη λύση σε έναν δήμο, αρκεί να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις ενημέρωσης ή/και εκπαίδευσης του προσωπικού και συνέχειας των διαδικασιών. Βασικές ενέργειες όπως η προετοιμασία εγχειριδίων διαδικασίας, η συστηματοποίηση της εμπειρίας και οι αποφάσεις για τη διατήρηση της συνέπειας είναι εφικτές.

 

Παραδείγματα συνδυασμού τεχνολογιών

 

Το ελεύθερο λογισμικό είναι πράγματι μια βιώσιμη λύση σε έναν δήμο, αρκεί να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις για την ενημέρωση ή/και την εκπαίδευση του προσωπικού και τη συνέχεια των διαδικασιών. Βασικές ενέργειες όπως η προετοιμασία εγχειριδίων διαδικασίας, η συστηματοποίηση της εμπειρίας και οι αποφάσεις για τη διατήρηση της συνέπειας είναι εφικτές.

Πίνακας 7 | Διαθέσιμα προγράμματα για τα στάδια διαχείρισης στο κτηματολόγιο

 

λογισμικό

 

Κατασκευή
Στάδια διαχείρισης στο Κτηματολόγιο

Ενσωμάτωση

 

Δημοσίευση

 

Διαχείριση
Εμπορικός
Βάση δεδομένων CAD
GIS
ιστός
ελέγχονται

AutoDesk Χάρτης AutoCAD Χάρτης SQL Server AutoCAD

MapGuide Topobase

Bentley Bentley Cadastre Oracle Bentley
Κτηματολόγιο

GeoWeb
Publisher

Project Wise

Διακομιστής ESRI AutoCAD SQL Διακομιστής ArcGIS GIS ArcSDE

Λογισμικό για επιχειρήσεις χαμηλού κόστους

Πολλαπλή
BricsCAD BricsCAD

λογισμικό
λίρες

Ο SQL Server
Πολλαπλή εξπρές Πολλαπλή

gvSIG +
SEXTANT gvSIG PostgerSQL

qgis +

gvSIG + SEXTANT

MapServer + Bender

MapServer+

PostgreSQL + PostGIS

PostgreSQL+
GRASS PostgreSQL Qgis + Grass
Κλίνων
PostGIS
Διάγραμμα 2 | Τρόποι ενοποίησης των σταδίων διαχείρισης συνδυάζοντας εργαλεία για εμπορική χρήση και δωρεάν.

 

AutoCADLT/ Bentley Powermap
(1,100 $) + ArcView (1,500 $) + ArcPad (500 $)

Σύνολο US$3,100

ArcSDE (9,000$)+ ArcEditor (7,000$)
+Χωρικός Αναλυτής
(US $ 1,500)

Σύνολο US$17,500

 

+ GisServer
(US $ 35,000)

Σύνολο US$35,000

 

IntelliCAD (300 $)

+ Προσωπική πολλαπλή (245 $) + Εργαλεία επιχειρήσεων (95 $)

Σύνολο US$640
Manifold Enterprise
(US $ 475)

+SQL Server Express
(US $ 0)

Σύνολο US$475

IMS Runtime ($100)

+SQL Workgroup
(US $ 2,300)

Σύνολο US$2,400

 

 

GvSIG (0$)
+ SEXTANT (0$) Σύνολο 0$
PostgreSQL
+PostGIS Σύνολο 0 $ ΗΠΑ
MapServer

+Ανοιχτά επίπεδα

Σύνολο US$0

 

Στάδιο 1

Βασική χρήση (κατασκευή και συντήρηση χωρίς συναλλαγές)

Στάδιο 2

Ενδιάμεση χρήση (Ανάλυση και ελεγχόμενη χορήγηση)

Στάδιο 3

Προηγμένη χρήση (Δημοσίευση και κοινή χρήση)

 

Το γράφημα 2 δείχνει τον συνδυασμό των προγραμμάτων που φαίνονται στον Πίνακα 7, στα τρία στάδια διαχείρισης. Τα ποσά αναφέρονται μόνο σε εκτίμηση στη χρήση της αδειοδότησης των προγραμμάτων, δεν περιλαμβάνουν το σχετικό κόστος που δημιουργείται από την απόκτηση εξοπλισμού, την ανάπτυξη υπολογιστών ή την εκπαίδευση.

Οι οριζόντιες διαδρομές δείχνουν τη χρήση εργαλείων του ίδιου επιπέδου, είτε είναι εμπορικά, είτε χαμηλού κόστους είτε δωρεάν.

Η διαγώνια διαδρομή που σημειώνεται με πράσινο δείχνει έναν συνδυασμό στον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν εργαλεία εμπορικής χρήσης για την κατασκευή δεδομένων, χαμηλό κόστος ανάλυσης και δωρεάν χρήση για δημοσίευση.

 

Γλωσσάριο

 

 

Έφορος
Εμπόριο ή επάγγελμα που αποδίδεται σε όποιον εκτελεί εργασίες κτηματογράφησης σε αγροτικές ή αγροτικές περιοχές.

 

ArcGIS
Πρόγραμμα της εταιρείας ESRI, εξειδικευμένη στη διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Περιέχει διαφορετικές σπονδυλωτές κλίμακες: ArcView, ArcEditor και ArcInfo, όλα εμπορικά σήματα της ESRI.

 

ArcView
Δείτε ArcGIS.

 

AutoCAD
Εταιρικό πρόγραμμα AutoDesk, εξειδικευμένο στον σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή. Είναι σήμα κατατεθέν της AutoDesk.

 

Παγκόσμια Τράπεζα
Διεθνής κρατικός χρηματοδοτικός οργανισμός.

 

CAD
Ακρωνύμιο για τις αγγλικές λέξεις Computer Assistance Design, που στα ισπανικά σημαίνει Σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή.
Χαρτογράφηση
Πειθαρχία που ενσωματώνει την επιστήμη που είναι επιφορτισμένη με τη μελέτη και την επεξεργασία των χαρτών.

 

κτηματολόγιο 2014
Μελέτη που παρουσιάστηκε από το FIG το 1994 που αντανακλά επτά τάσεις για το πώς θα έπρεπε να είναι το κτηματολόγιο το 2014.

 

ΠΟΛΕΙΣ
Διυπηρεσιακή Επιτροπή Υποδομών Χωρικών Δεδομένων, που ορίζεται στο Νόμο για τον Χωρικό Σχεδιασμό της Ονδούρας και συντονίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Πληθυσμού (πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης).

 

CRA
Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Συμβούλιο, κοινότητα του διαμερίσματος Santa Bárbara, που ενσωματώνει τους δήμους Τρινιδάδ, Τσίντα, Πετόα, Σαν Λουίς, Κονσεπσιόν ντελ Νόρτε και Σαν Μάρκος.

 

ημερομηνία
Αναφορά μιας προσέγγισης του σφαιροειδούς της γης που χρησιμοποιείται για την προβολή χαρτών κάτω από ένα σύστημα συντεταγμένων.
ESRI
Κατασκευαστής προγραμμάτων εφαρμογών geomatics, μεταξύ αυτών ArcView, ArcIMS, ArcInfo, ArcPad κ.λπ.

 

ΕΙΚ
International Federation of Geometricians, ένα ίδρυμα που συγκεντρώνει διαφορετικούς δημόσιους, ιδιωτικούς και επαγγελματικούς φορείς σε διαφορετικές επιτροπές για τη μελέτη και την τεχνική βιωσιμότητα των επιστημών της εδαφικής διαχείρισης.

 

Geomatics
Εφαρμόζεται στις επιστήμες που είναι αφιερωμένες στη μελέτη της γης μέσω διαδικασιών υπολογιστή.

 

γεωμετροι
Ο όρος αυτός εφαρμόζεται στα διάφορα επαγγέλματα που προσανατολίζονται στη μέτρηση και τη χωρική μοντελοποίηση της γης, όπως γεωγράφοι, τοπογράφοι, χαρτογράφοι, τοπογράφοι κ.λπ.

 

Georeferencing
Πράξη προβολής εικόνας ή χάρτη σε ένα σύστημα συντεταγμένων.

 

GvSIG
Δωρεάν πρόγραμμα αδειοδότησης για τη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, που προωθείται από τη Generalitat της Βαλένθια, Ισπανία.

 

Ινστιτούτο Περιουσίας
Αποκεντρωμένη οντότητα του Υπουργείου Προεδρίας στην οποία ανήκουν το Εθνικό Κτηματολόγιο, το National Geographic Institute και το Περιουσιολόγιο.
πολλαπλή GIS
Πρόγραμμα για τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ιδιοκτησίας της εταιρείας CDA.

 

Microstation
Πρόγραμμα ιδιοκτησίας Bentley Systems, εξειδικευμένο στον σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή.

 

Μοντελοποίηση
Όρος που εφαρμόζεται στην επιστήμη της αναπαράστασης αντικειμένων της πραγματικότητας σε διαδικασίες υπολογιστών που σχετίζονται με δεδομένα, προγράμματα (λογισμικό), διαδικασίες και εξοπλισμό (υλισμικό).

 

Πολλαπλών χρήσεων
Για χρήση σε πολλούς σκοπούς ή σκοπούς.

 

νεογεωγραφία
Όρος που εφαρμόζεται στη διάσταση στην οποία έχει φτάσει η γεωγραφία με την εφαρμογή προόδου των υπολογιστών.

 

Ανοικτή Κοινοπραξία GIS (OGC)
Το O p en G είναι η Κοινοπραξία, ένα διεθνές ίδρυμα αφιερωμένο στην έγκριση προτύπων στη γεωλογική.

 

Ανοιχτή πηγή
Όρος που εφαρμόζεται σε προγράμματα των οποίων η άδεια χρήσης είναι δωρεάν.

 

Ορθόφωτο
Είμαι ag en digitalor για να διορθώσω την ημέρα γεωαναφοράς.
ορθοφωτοχάρτης
Αυτό είναι το όνομα που δίνεται σε μια Ορθοφωτογραφία που κόβεται στο μέγεθος ενός χάρτη τεταρτημορίου συγκεκριμένης κλίμακας, όπως 1:10,000 ή
1: 1,000.

 

Έργο κτηματογράφησης που εκτελείται από το Εθνικό Κτηματολόγιο και το INA, με χρηματοδότηση από την AID, για την κτηματογράφηση και την κτηματογράφηση του ejido και των εθνικών γαιών σε διάφορα διαμερίσματα της Ονδούρας.

 

raster
Όρος που εφαρμόζεται σε εικόνες σε ψηφιακή μορφή.

 

Εθνικό Μητρώο Κανονισμών
Χωροταξικός Σχεδιασμός (RENOT)
Είναι επίσημο μητρώο υπό τη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Πληθυσμού (πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Ονδούρας).

 

Τεχνική Γραμματεία Προγραμματισμού και Εξωτερικής Συνεργασίας της Δημοκρατίας της Ονδούρας (SEPLAN)
Γραμματεία που δημιουργήθηκε από το 2010, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου.

 

Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών
Εδαφική (SINIT)
Αποτελείται από το μητρώο εδαφικών δεδομένων που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.

 

λειτουργικό σύστημα
Εφαρμόζεται στο σύστημα που επιτρέπει τη λειτουργία διαφορετικών προγραμμάτων σε έναν υπολογιστή,
Τα πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα είναι
Windows, Linux, Macintosh.

 

λογισμικό
Πρόγραμμα που εκτελείται σε λειτουργικό σύστημα για συγκεκριμένο σκοπό, όπως AutoCAD, Excel, Word, Oracle κ.λπ.

 

SQL
Όρος που εφαρμόζεται σε μια τυποποιημένη γλώσσα για τη διαχείριση και την παροχή συμβουλών σε βάσεις δεδομένων.

 

Επιθεωρητής
Επαγγελματίας αφοσιωμένος στη μέτρηση εδαφικών αντικειμένων μέσω ακριβών διαδικασιών.

 

Τοπολογία
Αυτός ο όρος εφαρμόζεται στον διανυσματικό χειρισμό αντικειμένων πραγματικότητας μέσα σε ένα χωρικό χώρο εργασίας με καθορισμένα πρότυπα ομοεπίπεδης, γειτονιάς, ακρίβειας και συνέχειας.

 

διατιμητής
Επαγγελματίας αφοσιωμένος στην αποτίμηση ακινήτων, κτιρίων ή έργων υποδομής.

 

Οι υπηρεσίες Web
Αυτός ο όρος ονομάζεται πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων μέσω Διαδικτύου ή Intranet με διαχωρισμό των διαδικασιών σε μικρές ρουτίνες για να επιτρέψει την καλύτερη απόδοση του εξοπλισμού και τη σύμφωνη γνώμη πολλών χρηστών.

 

 

Ακρωνύμια

 

 

Σύνδεσμος Δήμων Ονδούρας AMHON

Διυπηρεσιακή Επιτροπή Υποδομών Χωρικών Δεδομένων CIIDES

Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Συμβούλιο ΟΑΠΙ.

FIG International Federation of Geometricians

Ίδρυμα Δημοτικής Ανάπτυξης FUNDEMUN

Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού GPS

ΙΝΕ Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής

IP Property Institute

OGC Open Gis Consortium

Πρόγραμμα Διαχείρισης Γης PATH Ονδούρας

PTT Land Titling Project

SEPLAN Τεχνική Γραμματεία Προγραμματισμού και Εξωτερικής Συνεργασίας

SGJ Υπουργείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης (τώρα Υπουργείο Εσωτερικών και
Población

SURE Ενοποιημένο Σύστημα Αρχείων

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί