διαχείριση της γης

Νόμος του εδαφικού διατάγματος της Γουατεμάλας, V4

εικόνα Η τέταρτη έκδοση του νόμου χωροταξικού σχεδιασμού της Γουατεμάλας είναι διαθέσιμη, έργο που αντιπροσωπεύει τη δέσμευση και την υποστήριξη πολλών ατόμων που εμπλέκονται στη διαμόρφωση αυτής της νέας πρότασης ενός καλύτερα δομημένου εγγράφου.

Αυτή η έκδοση εξακολουθεί να είναι προσχέδιο, επομένως τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα.

από την γουατεμάλα

Φαίνεται πολύ πλήρης, έχει ορισμένα ζητήματα που λαμβάνονται από τον νόμο διαχείρισης γης της Ονδούρας, που δημιουργήθηκε το 2004, αν και με πολλές βελτιώσεις, μεταξύ αυτών το Εθνικό Σύστημα Εδαφικών Πληροφοριών SINIT βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Εθνικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου IGN και του Κτηματολογίου. Είναι λογικό επειδή είναι οι ρυθμιστικές οντότητες.

Μου έπληξε το κεφάλαιο αφιερωμένο στη χρηματοδότηση των εθνικών και περιφερειακών επιπέδων, έτσι ώστε να υπάρχει ένας μόνιμος προϋπολογισμός για την εφαρμογή αυτού του νόμου.

Εδώ αντιγράφω όπως είναι.

ΤΙΤΛΟΣ IX
Σύστημα χρηματοδότησης
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Χρηματοδότηση εθνικών και περιφερειακών φορέων
Άρθρο 113 Φύση του φόντου
Το κράτος θα ενσωματώσει στις ετήσιες δημοσιονομικές προβλέψεις του, μια κατανομή ισοδύναμη με 0.5% των δημόσιων επενδύσεων, για την Εθνική Διεύθυνση Εδαφικού Σχεδιασμού και την κατανομή στις περιφερειακές και τμηματικές τεχνικές μονάδες του συστήματος κουνελιού, για την εκπλήρωση των αποδόσεων που αυτός ο νόμος εκχωρεί. 
Η διαχείριση των πόρων που καθορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο θα αντιστοιχεί στην Εθνική Διεύθυνση Εδαφικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.
Άρθρο 114 Εθνικό Ταμείο Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
Δημιουργήστε το Εθνικό Ταμείο Εδαφικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία την επόμενη φορολογική περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. Σκοπός αυτού του ταμείου θα είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση του σχεδιασμού, της προετοιμασίας, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των μέσων της σχεδιασμός για την τοπική περιοχή σχεδιασμού και ανάπτυξης της χρήσης γης μέσω της εκτέλεσης στρατηγικών δράσεων προς υποστήριξη δήμων που το απαιτούν.
Η διοίκηση του ταμείου θα αντιστοιχεί στην Εθνική Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, για να το πράξει, θα προετοιμάσει έναν ειδικό κανονισμό, εντός περιόδου το πολύ 120 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 115 Στόχοι του Ταμείου
Το εθνικό ταμείο διαχείρισης και ανάπτυξης γης θα έχει τους εξής στόχους:
• Υποστήριξη του DNODT και των περιφερειακών και τμηματικών τεχνικών μονάδων του συστήματος του συμβουλίου κατά την εκτέλεση των λειτουργιών που ορίζονται στον παρόντα νόμο.
• Υποστήριξη των Δημοτικών Κυβερνήσεων και των ενώσεών τους στην άσκηση των καθηκόντων τους για την εκτέλεση των μέσων σχεδιασμού που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.
• Ενίσχυση και συμβολή στον θεσμικό εκσυγχρονισμό των τοπικών κυβερνήσεων ή των ενώσεών τους στον αντίστοιχο μικροπεριφερειακό τομέα.
• Παροχή πόρων σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή των μέσων ανάλυσης, αξιολόγησης και συμμετοχής που ορίζονται στον παρόντα νόμο. 
• Υποστήριξη των Δημοτικών Κυβερνήσεων και των ενώσεών τους στην προώθηση, παραγωγή, επέκταση και μετατροπή παραγωγικών ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των χρήσεων γης.
• Προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης μέσων για τη χρήση γης σε εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και δημοτικό επίπεδο.
• Δημιουργήστε εμπειρίες κατά την προετοιμασία μερικών, τοπικών και τομεακών σχεδίων που επιτρέπουν την επίλυση συγκεκριμένων συγκρούσεων για τη χρήση γης.
• Ενθάρρυνση μοντέλων χωροταξικού σχεδιασμού σε επίπεδο δημοτικών, δημοτικών και κοινοτικών επιπέδων.
• Διεξαγωγή διαδικασιών οικονομικής αποζημίωσης που προκύπτουν από την απόκτηση γης για την ανάπτυξη διαδικασιών σχεδιασμού χρήσης γης σε δημοτικό επίπεδο.
• Ενίσχυση της δημιουργίας και ενοποίησης του Εθνικού Εδαφικού Συστήματος Πληροφοριών.
• Δημιουργία εθνικού προγράμματος για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του σχεδιασμού της χρήσης γης σε διαφορετικά επίπεδα και τομείς δράσης.
Άρθρο 116 Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου
Η κληρονομιά του Εθνικού Ταμείου Χωροταξίας και Ανάπτυξης θα συσταθεί ως εξής: 
1. Μια αρχική συνεισφορά από τον Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους, η οποία θα ανέλθει σε ΠΕΝΤΕ ΕΥΚΟΛΙΑ Δολλάρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ($ 5,000.000.00) · 
2. Δωρεές από οποιαδήποτε εθνική ή ξένη οντότητα ·
3. Συνεισφορά από οποιαδήποτε άλλη εθνική ή εξωτερική πηγή
Άρθρο 117 Φορολογική απαλλαγή
Το Εθνικό Ταμείο Χωροταξίας και Ανάπτυξης θα απαλλάσσεται από την καταβολή όλων των τύπων φορολογικών ή δημοτικών φόρων. 
Άρθρο 118 Εδαφικό Ταμείο Επενδύσεων 
Το Εδαφικό Ταμείο Επενδύσεων δημιουργείται, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία την επόμενη δημοσιονομική περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. Ο σκοπός αυτού του ταμείου θα είναι να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των εδαφών επενδύοντας σε έργα και προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. , περιβαλλοντικές, αγροτικές, αστικές, υποδομές και θεσμικές, που προβλέπονται στα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια των περιφερειακών και τοπικών περιοχών που ορίζονται στον παρόντα νόμο.
Η διοίκηση του ταμείου θα αντιστοιχεί στο Εθνικό Συμβούλιο Αστικής και Αγροτικής Ανάπτυξης για το σκοπό αυτό θα εκπονήσει ειδικό κανονισμό, σε διάρκεια όχι μεγαλύτερη από τις 120 εργάσιμες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.
Άρθρο 119 Στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Το Κληρονομικό Ταμείο του Εδαφικού Ταμείου Επενδύσεων θα αποτελείται ως εξής: 
• Με τα στοιχεία που έχουν ανατεθεί στον κανονικό προϋπολογισμό, μέσω της ανάλυσης και της ανάθεσης
την κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών δημόσιας επένδυσης της Εθνικής Διοίκησης στις διάφορες περιφερειακές περιοχές σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων μέσων σχεδιασμού τους ·
• Δωρεές από οποιαδήποτε εθνική ή ξένη οντότητα. 
• Συνεισφορά από οποιαδήποτε άλλη εθνική ή εξωτερική πηγή
Άρθρο 120. 
Το Εδαφικό Ταμείο Επενδύσεων απαλλάσσεται από την καταβολή κάθε είδους φόρου φορολογικού ή δημοτικού χαρακτήρα. 

Μπορείτε να το κατεβάσετε εντελώς, και να δείτε μερικούς πρόσθετους πόρους στον ιστό

Golgi Alvarez

Συγγραφέας, ερευνητής, ειδικός στα Μοντέλα Διαχείρισης Γης. Έχει συμμετάσχει στη σύλληψη και εφαρμογή μοντέλων όπως: Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Περιουσίας SINAP στην Ονδούρα, Μοντέλο Διαχείρισης Μικτών Δήμων στην Ονδούρα, Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διαχείρισης Κτηματολογίου - Μητρώου στη Νικαράγουα, Σύστημα Διαχείρισης της Επικράτειας SAT στην Κολομβία . Συντάκτης του ιστολογίου γνώσης Geofumadas από το 2007 και δημιουργός της Ακαδημίας AulaGEO που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 μαθήματα σε θέματα GIS - CAD - BIM - Digital Twins.

Σχετικά άρθρα

2 Σχόλια

 1. Αυτό το σημείο, «Διεξαγωγή διαδικασιών οικονομικής αποζημίωσης ως αποτέλεσμα της απόκτησης γης για την ανάπτυξη διαδικασιών εδαφικής παραγγελίας σε δημοτικό επίπεδο», όπως ο Δημοτικός Κώδικας, προκαλεί ασάφεια: έχει αδιάκριτη χρήση, συγχέει μεταξύ «ένα κομμάτι της γης» και μια «Επικράτεια»· προσφέρεται για παρεξηγήσεις.

 2. Καλημέρα.

  Ενδιαφέρον για το σχέδιο του νόμου της εδαφικής οργάνωσης της Γουατεμάλας. Και σας ευχαριστώ που λάβατε σχόλια από τον αναγνώστη.
  Το σχόλιό μου είναι ότι το όνομα του νόμου θα πρέπει να είναι Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Και θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος για τη συμμετοχή των ανθρώπων όσον αφορά τις προτάσεις του ανταγωνισμού για την εδαφική ανάπτυξη και θα πρέπει να είναι δίκαιο για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση δίνοντας την ευκαιρία σε ανθρώπους που χτίζουν μεγάλες ιδέες και πολλοί από αυτούς που προκύπτουν από οι μαθητές κάνουν διατριβή επί τη βάσει των εν λόγω έργων, οι φοιτητές Πολιτικών Μηχανικών.
  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
  Best Regards
  Atte.,
  Rosangell Belén Morales
  Πτυχίο Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Διοίκησης

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί